direct naar inhoud van Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1019-onh1_0005.png"

Figuur 5. Uitsnede bestemmingsplankaart Het Woud, met toegevoegde adresaanduiding

Artikel 3.3. Woondoeleinden

1.   Bestemmingsomschrijving  
   
  De als zodanig op de kaart aangegeven gronden zijn bestemd voor woningen alsmede voor een groothandel reinigingstechniek (inclusief installatie en onderhoud) waar dit op de kaart als zodanig met een aanduiding staat aangegeven; een en ander met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.  
   
2.   Bebouwing  
   
  a.   De inhoud van een hoofdgebouw (de woning met inbegrip van inpandige garages en bergingen) mag niet meer bedragen dan op de kaart "differentiatie inhoud woningen" is aangegeven. Het op de kaart aangegeven maximum van 500m³ is uitslutend van toepassing op hoofdgebouwen die gelegen zijn binnen een afstand van 40 m, gerekend vanaf de oever van het Apeldoorns Kanaal en het hart van de Voorsterweg en daar direct met hun voorgevel op zijn georiënteerd.  
  b.   Voor de hoofdgebouwen als bedoeld in sub a met een maximum inhoud van 500 m³ geldt bovendien dat:  
    1.   de voorgevelbreede niet meer dan 7 m mag bedragen;  
    2.   de nokrichting haaks op de wegas dient te zijn georiënteerd.  
  c.   De bebouwing dient verder te voldoen aan het bepaalde in artikel 3.8.  
   
3.   Wijzigingsbevoegdheid ingevolge artikel 11 WRO  
   
  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de in artikel 2.1. opgenomen algemene beschrijving in hoofdlijnen het plan te wijzigen ten behoeve van het omzetten van de op de kaart aangegeven burgerwoningen in een agrarisch bedrijf, mits wordt voldaan aan het navolgende:  
  a.   wijziging kan enkel plaatsvinden binnen de op de kaart als "vestigingsgebied" aangegeven gronden;  
  b.   het betreft een volwaardig agrarisch bedrijf; hiertoe dient een advies van een daartoe van overheidswege erkende deskundige instantie te worden overlegd;  
  c.   er dient te worden voldaan aan de eisen voor een agrarisch bedrijf zoals opgenomen in artikel 3.1.  
   
  Op het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 3 is de in artikel 4.5. lid 2 opgenomen procedure van toepassing.