direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied ligt in een gebied dat op de Cultuurhistorische beleidskaart, vastgesteld d.d. 26 februari 2006, is aangemerkt als een gebied met een lage attentiewaarde. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quickscan naar objecten verplicht is. Daarnaast wordt aanbevolen om de cultuurhistorische waarden te behouden, te herstellen en te versterken.

De gemeente heeft nog geen cultuurhistorische analyse van het gebied beschikbaar.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het aanbevelenswaardig om bij nieuwbouw zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing door middel van beplanting om de nieuw te bouwen loods en eventuele onoverdekte stallingsplaatsen (zie voor een dergelijke landschappelijke inpassingsvoorwaarde paragraaf 4.3). Bij voorkeur zou het bestaande hoofdgebouw (boerderij) en de oudere bijgebouwen (bakhuisje ten oosten en het gebouw direct ten noordwesten van het hoofdgebouw) moeten te worden behouden. Deze gebouwen vormen door hun typisch historische agrarisch karakter een elementair onderdeel van het historische cultuurlandschap.

Dit bestemmingsplan voorziet, na afweging van alle betrokken belangen, in het behoud van het hoofdgebouw en het bakhuisje.

5.4.2 Archeologische waarden

Op vrijdag 26 september 2008 is in het kader van een planherziening voor Brinkenweg 87 een verkennend booronderzoek uitgevoerd door de gemeente. Hierbij is een vijftal boringen gezet op de beoogde bouwlocatie. De boringen zijn in één raai gezet met een onderlinge afstand van 10 meter. Doel van het onderzoek was vast te stellen hoe de bodemopbouw ter plaatse is en of hier archeologische waarden verwacht kunnen worden.

De resultaten van het booronderzoek tonen aan dat boven het natuurlijke zand er een humeuse bovengrond aanwezig is van circa 30 centimeter. De overgang van bovengrond naar natuurlijke ondergrond was scherp. Het is duidelijk dat er zich geen bodem heeft gevormd. Twee boringen gaven een afwijkend beeld door recente vergravingen. Mede gezien het feit dat de nieuw te bouwen schuur op poeren wordt gebouwd en dat het booronderzoek heeft aangetoond dat zich hier geen bodem heeft ontwikkeld, wordt geconcludeerd dat zich hiergeen archeologische waarden bevinden. Derhalve wordt hier geen verdere archeologische inspanning verlangd.