direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

De locatie Brinkenweg 87 is gelegen in het oostelijk deel (ten oosten van de A50) van gebied "Het Woud", in agrarisch gebied. In dit agrarische gebied is de woonfunctie goed vertegenwoordigd.

De A50 en de A1 vormen door hun schaal, hoogteligging en toebehoren (parkeerplaatsen, benzinestations en horecagelegenheden) dominerende elementen in het landschap. Deze elementen staan echter relatief los van de onderliggende landschapspatronen, die - hoewel op maaiveldniveau doorkruist door de snelweg - eigenlijk gewoon doorlopen, ongeacht die snelweg. Vooral rond het knooppunt Beekbergen vormen de snelwegen een ruimtelijk-visuele barrière en worden onderliggende landschapspatronen wel uitdrukkelijk onderbroken.

De Brinkenweg ligt in de oksel van het knooppunt Beekbergen. De 'dwarstak' van de Brinkenweg die de locatie Brinkenweg 87 ontsluit, is te onderscheiden van het hoofdbeloop van de Brinkenweg. Het hoofdbeloop van de Brinkenweg volgt - in oostelijke richting overgaand in de Kromme Dijk - de loop van de A50, de oksellijn van knooppunt Beekbergen en vervolgens de loop van de A1.

Omdat de Brinkenweg, anders dan de genoemde rijkswegen, wel op een 'natuurlijke' wijze is opgenomen in het landschap, en begeleid wordt door boombeplanting, vormt deze weg een markant lint in het landschap. De bebouwing langs de Brinkenweg vertoont, net als elders in de omgeving, een verspreid patroon van geconcentreerde bouwvlakken met (nog als zodanig in gebruik zijnde of voormalige) agrarische bebouwing.

De invulling van het perceel Brinkenweg 87 na de eigendomsoverdracht aan Loonbedrijf Gert van den Brink is samen te vatten als: een voormalig agrarisch bouwblok van circa 2.950 m2dat met het in werking treden van bestemmingsplan Het Woud, in 1998, de woonbestemming heeft gekregen. Binnen dat bouwblok bevindt zich circa 675 m2bebouwing. Daarvan neemt het woonhhuis met bijbehorend bakhuisje een oppervlakte van circa 120 m2 in beslag. De rest (circa 555 m2) is voormalige agrarische bedrijfsbebouwing: oorspronkelijk een werktuigberging, een materiaalberging, een stalling voor jongvee, voor schapen en voor melkvee, een melklokaal, twee varkensschuren, een werktuig-, hooi- en stroberging en een tractorwerkplaats. Van die 555 m2 aan bijgebouwen blijft circa 75 m2staan (melkveestalling met melklokaal; in goede staat verkerend). De resterende 480 m2 is zo vervallen dat deze moet worden afgebroken.

De vestiging van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied.

In paragraaf 2.2 is het op het streekplan gebaseerde beleidskader aangegeven voor de beoordeling en regeling van de verplaatsing van het Loonbedrijf Gert van den Brink naar de locatie Brinkenweg 87.

Aan de hand van dat beleidskader wordt de afweging gemaakt dat de uitplaatsing van een Loonbedrijf Gert van den Brink vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zo'n zwaarwegend belang vormt dat toepassing van het generieke beleidskader omtrent de vestiging van een niet-agrarisch bedrijvigheid in het buitengebied in dit geval op z'n plaats is.

Zoals ook al aangegeven in paragraaf 2.2, laat het streekplan toe dat een agrarisch loonbedrijf zich vestigt in het buitengebied - en niet op een bedrijventerrein - indien aan onderstaande voorwaarde 1 wordt voldaan, en dat een agrarisch loonbedrijf daarbij gebruik maakt van nieuwbouw indien ook aan voorwaarde 2 wordt voldaan:

1. Er moet worden onderzocht of er ruimte op een lokaal bedrijventerrein beschikbaar is die gebruikt kan worden voor de vestiging van het bedrijf. Pas als dit niet het geval is gebleken, is vestiging op een perceel in agrarisch gebied een optie.

2. Er moet worden onderzocht of er vrijkomende agrarische bebouwing beschikbaar is die gebruikt kan worden voor de vestiging van het bedrijf. Pas als dit niet het geval is gebleken, is nieuwbouw een optie.

De verplaatsing van het Loonbedrijf Gert van den Brink naar de locatie Brinkenweg 87 voldoet aan deze twee voorwaarden:

Ad 1. Er is gebleken dat voor dit bedrijf geen plek op een lokaal bedrijventerrein beschikbaar is.

Ad 2. Door de eigenaar van Loonbedrijf Gert van den Brink is lang gezocht naar te koop staande, voor vestiging geschikte agrarische bedrijven en/of gebouwen. De locatie Brinkenweg 87 in Klarenbeek is uiteindelijk geschikt bevonden. Het grootste deel van de voormalige agrarische bebouwing die op dit perceel staat, is echter wegens haar vervallen staat niet geschikt voor hergebruik. Sloop en nieuwbouw is daarom de enige optie. Nieuwbouw is overigens sowieso nodig, omdat de ruimtebehoefte van het bedrijf te groot is voor de al aanwezige bebouwing.