direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De gemeente voert op deze locatie een faciliterend grondbeleid. Met de initiatiefnemer is daartoe een anterieure overeenkomst conform de Grondexploitatiewet (hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening) gesloten. Hierin is geregeld dat de initiatiefnemer aan de gemeente een bijdrage betaalt ten behoeve van het fonds bovenwijkse voorzieningen, apparaatskosten en een bijdrage in het honorarium (controle van het bestek en toezicht op de uitvoering) van de gemeente. Daarbij is een regeling opgenomen indien de kosten van de gemeente de exploitatiebijdrage overschrijden.

Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen aldus ten laste van de initiatiefnemer. De herziening heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen.

Er behoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

De exploitatieopzet voor het plangebied is als bijlage 6 bij de plantoelichting gevoegd.