direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Klein Canada ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 2 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. De Gemiddeld Hoogste Grondaterstand ligt ca. 3,0 m beneden maaiveld en vormt daardoor geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

De Oude Beek die ten noorden van de Beekbergen stroomt ligt op een te grote afstand van de planlocatie om te spreken van een invloedsrelatie. Daarnaast is de beek ook deels een opgeleide beek waardoor deze in hydrologisch opzicht losstaat van zijn omgeving. In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Al het hemelwater binnen het plangebied wordt geïnfiltreerd overeenkomstig het rapport van de Grontmij "Watertoets en waterparagraaf", uitgebracht (dd 22 okt. 2007, proj.nr. 166598/ 242556, ref. 99035193).

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.2.6 Watertoets

De Grontmij heeft ten behove van de locatieontwikkeling een rapport "Watertoets en waterparagraaf" uitgebracht (dd 22 okt. 2007, proj.nr. 166598/ 242556, ref. 99035193). Uit dit onderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse over een goede waterdoorlaatbaarheid beschikt. Hemelwater kan ter plaatse dus goed geïnfiltreerd worden.