direct naar inhoud van 4.5 Ruimtelijke opzet
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

4.5 Ruimtelijke opzet

Op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden is tot een nieuwe ruimtelijke invulling van het plangebied gekomen. De nieuwe inrichting onderscheidt twee delen: een strook losse volumes in het groen langs de Ruitersmolenweg en het terrein daarachter, dat volledig wordt omsloten door andere bebouwing.

Stedenbouw

Langs de Ruitersmolenweg worden vier vrijstaande woningen toegevoegd. Deze woningen voegen zich binnen de lintstructuur zoals die elders langs de Ruitermolenweg aanwezig is, met dien verstande dat de woningen zich tussen de bestaande bomen bevinden. De toeritten tot deze woningen worden op twee plaatsen gebundeld en door bestaande openingen in de houtwal geleid. Op deze wijze ontstaat langs de Ruitersmolenweg een continu beeld van lintbebouwing, dat zich ter plekke van Klein Canada onderscheidt van de rest van het lint door zijn groene karakter.

Het binnenterrein blijft ontsloten middels de huidige toegang van het kampeerterrein. Voor autoverkeer is dit de enige ontsluiting.

Dat maakt het binnenterrein relatief autonoom binnen de stedenbouwkundige context.

Doordat de recreatiewoningen in de noordoostelijke hoek van het terrein gehandhaafd blijven, is het niet mogelijk de uitloper van het park tot aan het buitengebied door te trekken als gewenst. Via de toegang tot het terrein wordt het langzaamverkeer uit het park echter wel de mogelijkheid geboden om het buitengebied te bereiken.

Het bosrijke karakter van Klein Canada zorgt er bovendien voor dat het groen van het park aansluiting krijgt op het buitengebied.

De uitstraling van het binnenterrein is overwegend introvert. De vele bomen geven het buurtje een intiem karakter. De verkaveling is helder van opbouw.

Twee rijen van zes, respectievelijk zeven woningen aan de noord- en zuidzijde vormen de "boekensteunen" waartussen de verkaveling is opgespannen. Centraal, tegenover de entree van het gebied is ruimte voor een kleinschalig appartementengebouw als zwaartepunt van het plan. Het gebied daartussen wordt ingevuld met ruime vrijstaande woningen op grote kavels met veel groen. Een collectieve erfscheiding waarborgt de ruimtelijke kwaliteit naar alle zijden van deze woningen.

Juist vanwege de grote mate van verscheidenheid in de bebouwing vormt het groen een bindende factor voor het plangebied.

Groen

In de nieuwe opzet wordt de groene uitstraling zoveel mogelijk gehandhaafd. Binnen een klein deel van de groene rand worden woningen toegevoegd. Het overige deel van de rand blijft zoals het is. Door de geringe woningtoevoeging in de rand in combinatie met het groen wordt er niet of nauwelijks afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de rand en het omringende landschap. Ook op het binnenterrein blijft de groene uitstraling zoveel mogelijk gehandhaafd. Daarmee blijft de uitstraling van het terrein als geheel naar de buurt in hoofdzaak groen.

Op deze manier behoudt het gebied haar uitstraling als groen perceel in de dorpsrand en doet het niet af nauwelijks afbreuk aan de omgeving of het landschap.

De randen om het terrein zijn landschappelijk waardevol, met name de oostrand is zowel in cultuurhistorisch als landschappelijk opzicht waardevol. De randen aan de oostkant blijven in het nieuwbouwplan gehandhaafd. De inritten van de vier woningen aan de Ruitersmolenweg zijn gesitueerd op plekken waar reeds een opening in de bestaande rand aanwezig is. De waardevolle randen aan de zuidkant, het grootste gedeelte aan de westkant en een gedeelte aan de noordkant vormen een ruimtelijke kwaliteit. Deze vallen buiten de plangrens maar blijven in de nieuwe situatie aanwezig. De gedeeltes van de randen opgebouwd uit naaldhout zijn landschappelijk minder waardevol, aan de westkant komt dit deel van de rand te vervallen.

Aan de uiterste zuidzijde van het plangebied is een gebiedsscheidend gedeelte (een iets verhoogde grondstrook) dat buiten de achtererven - plus achterpad - van de geprojecreerde rij van 7 woningen valt, als 'Groen' bestemd. Zowel van binnenuit als van buitenaf het plangebied beschouwd, is dit een goede bestemming voor deze gebiedsrand.

Wonen

Het plan is opgenomen in het woningbouwprogramma 2006/2007 en voorziet in de ontwikkeling van Klein Canada tot een woongebied. Totaal betreft het 38 woningen, onderverdeeld naar type en prijsklasse conform onderstaande tabel.

Woningbouwprogramma   SH1   SK   VS1   VS2   VS3   Totaal   %  
Gestapeld     4     7     11   29%  
Laagbouw   7   2   2   2   14   27   71%  
Totaal   7   6   2   9   14   38   100%  
%   18%   16%   5%   24%   37%   100%    

Prijsgrenzen 2007

SH1   = Sociale huur 1   = huurprijs maximaal € 535 per maand  
SK   = Sociale koop   = v.o.n. prijs tot maximaal € 180.000  
VS1   = Vrije sector 1   = v.o.n. prijs € 180.000 t/m € 225.000  
VS2   = Vrije sector 2   = v.o.n. prijs € 225.000 t/m € 275.000  
VS3   = Vrije sector 3   = v.o.n. prijs > € 275.000  

Van de 27 laagbouwwoningen worden er 13 in een rij en 14 vrijstaand gerealiseerd.


Het plan voldoet met dit woningbouwprogramma aan verschillende operationele doelstellingen van de Woonvisie, te weten:

a. het aanbieden van comfortabele appartementen in het sociale en middeldure segment;

b. het vergroten van de woonmilieudifferentiatie in de dorpen;

c. het betaalbaar maken van (koop)woningen voor de doelgroep van beleid (lagere inkomensgroepen)

d. het realiseren van woningen door middel van particulier opdrachtgeverschap.

De voormalige dienstwoning op de locatie wordt gehandhaafd en krijgt een functie als eengezinswoning. Vier aanwezige recreatiebungalows worden als zodanig gehandhaafd.

Verkeer

Op basis van de gestelde randvoorwaarden is er voor gekozen om het nieuwbouwplan Klein Canada te ontsluiten via de Ruitersmolenweg en de Koningspage, waarbij de ontsluiting via de Koningspage alleen door langzaamverkeer en hulpdiensten mag worden gebruikt (dit wordt fysiek geregeld met een klappaal). Hiermee wordt voorkomen dat er verkeersoverlast in het gebied ontstaat als gevolg van nieuwe doorgaande autoverbindingen. Verder is gekozen voor een inrichting van de woonstraten die past binnen het geldende 30km/u regime van Beekbergen. De aansluiting van Klein Canada op de Ruitersmolenweg wordt voorzien van een kruispuntplateau die de maximumsnelheid ondersteunt. Als gevolg van de nieuwbouw zal de verkeersdruk op de Ruitersmolenweg toenemen. Overigens is de verwachting dat dit niet leidt tot een verandering in het verkeersbeeld (verkeersbeleving). Het fietsverkeer wordt vanuit Klein Canada zowel via de Ruitersmolenweg als de Koningspage ontsloten. Ook zorgt de doorsteek tussen Klein Canada en de Koningspage voor een goede looproute vanuit de nieuwbouw naar het bestaande bebouwde gebied van Beekbergen. Verder voorziet het plan op basis van de parkeernormen in 58 parkeerplaatsen (eigenlijk zijn er 57 vereist), waarvan 31 op het openbaar terrein. (In dit parkeeroverzicht zijn de vier woningen die de uitrit op de Ruitersmolenweg hebben, niet meegenomen. Deze woningen voorzien in hun eigen parkeerbehoefte, op eigen terrein.) Tot slot is in het ontwerp van de nieuwbouwproject rekening gehouden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten door het maken van voldoende ruime straten en bochten.