direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing en groen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

4.1 Bebouwing en groen

Mede op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven bestaande situatie zijn voor de herinrichting van de locatie tot een woongebied uitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. De voornaamste uitgangspunten en randvoorwaarden voor de toe te passen bebouwing en het te behouden of te ontwikkelen groen zijn:

Cultuurhistorie

De locatie dient een nieuwe gezicht te krijgen naar de Ruitersmolenweg toe, uit respect voor de dorpsrand. Dit betekent het terrein niet omheinen of volledig afsluiten van het landschap. Zorg dat verhouding landschap en gebouwen goed is.

Het gezicht en/of silhouet dient gevarieerd te zijn door afwisseling van bebouwing en beplanting. Een wand van bebouwing of seriebouw is dan ook uitgesloten. Groene accenten houden de link met het landschap.

Diversiteit in kavelgroottes langs de straat geeft een beeld van een natuurlijke ingreep en maakt de ingreep daarmee minder hard ten opzichte van de enk. Diverse eenheden met diversiteit aan stijlen en detaillering zal hieraan ook bijdragen en sluit aan bij het beeld van hoe het dorp zich lange tijd ontwikkeld heeft.

Behoud en herstel van de villa met haar directe erf levert een bijdrage aan bovengenoemde diversiteit en houdt de ontstaansperiode van deze plek zichtbaar en leesbaar. De villa zelf, een visueel historisch element, kan een accent zijn en de binding leggen met het historische dorp.

Stedenbouw

De invulling van Klein Canada moet een eigen bijdrage leveren aan de gevarieerde, fasegewijs gerealiseerde opbouw van Beekbergen. De locatie moet een eigen karakter krijgen, ook in zijn begrenzing naar het landschap (die in verschillende bouwperioden ook telkens anders benaderd is). Desalniettemin moet het nieuwe plan goed aansluiten op zijn omgeving en de voorwaarden die voortvloeien uit de stedebouwkundige context.

Het op een vanzelfsprekende manier opnemen van de kavels met recreatiebungalows die voorheen ook tot het terrein behoorden.

Het zorgvuldig aanhaken op achterkant situaties van omringende bebouwing.

Groen

Opnemen van de waardevolle bomen in het stedenbouwkundige plan. De bomen kunnen een plek krijgen in tuinen van woningen maar ook in de openbare profielen. Bij de situering van de woning dient voldoende afstand tot bestaande bomen te worden gehouden. Belangrijke uitgangspunten zijn:

- het handhaven en treffen beschermingsregeling voor de bijzondere boom bij de villa;

- het handhaven van het boomrijke karakter van de locatie aan de rand van het dorp;

- het handhaven van de waardevolle groene randen om de locatie.

Om het project een goede verankering met de bestaande wijk te geven is het wenselijk de groene zone door te trekken tot in het plangebied en daarbij vorm te geven als openbare groenstrook.

Het woongebied krijgt zoveel mogelijk een bosrijk karakter. De te handhaven bomen en de aan te planten hagen, op grote delen van de erfscheidingen, dragen hieraan bij.

Wonen

Met in achtneming van het gemeentelijk woonbeleid zoals beschreven in hoofdstuk twee biedt de locatie goede mogelijkheden om de differentiatie van het woningaanbod in het dorp te vergroten door realisatie van appartementen, laagbouw rijenwoningen en vrijstaande woningen. Gedacht wordt om de appartementen te realiseren in de goedkope en middeldure koopsector. Bij de rijen laagbouwwoningen wordt gedacht aan een mix van sociale huur, sociale koop en middeldure koop woningen. De vrijstaande woningen worden gerealiseerd in de dure koopsector, waarvan ook een aantal als kavels zullen worden uitgegeven.