direct naar inhoud van 3.4 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

3.4 Natuurwaarden

De natuur op de woningbouwlocatie Klein Canada is in 2004 onderzocht door bureau Grontmij (dd 22 okt. 2007, proj.nr. 242556, ref. 99035194). Het onderzoeksrapport opgenomen in bijlage 4 van de Bijlagen bij de toelichting. Relevant is toetsing van de onderzoeksresultaten aan de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van Habitat- en Volgerrichtlijngebieden geregeld. Het dichtstbijzijnde Habitat- en Vogelrichtlijngebied is de Veluwe. Dit gebied ligt op circa een kilometer afstand van Klein Canada maar is hiervan geïsoleerd door de aangrenzende bebouwing van Beekbergen. De veranderingen in het plangebied zullen geen negatieve gevolgen hebben voor de natuurwaarden waarvoor de Speciale Beschermingszone Veluwe is aangewezen. Het plangebied ligt niet in de beschermingszone en er zullen geen significante of verstorende invloeden optreden, waardoor geen passende beoordeling nodig is.

In het kader van de Flora- en faunawet wordt beoordeeld of er beschermde planten en diersoorten in het gebied voorkomen en of er een ontheffing voor de voorgenomen bouwwerkzaamheden dient te worden aangevraagd.

Aangetroffen beschermde zoogdieren in/nabij het plangebied zijn egel, mol, konijn, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, aardmuis en gewone bosmuis. Deze soorten staan op lijst 1 (algemene beschermde soorten) van de Flora- en Faunawet. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd mits de zorgplicht (niet opzettelijk verstoren/verwonden) in acht wordt genomen.

Van de broedvogels zijn 37 beschermde soorten (Natuurloket 2004) in/nabij het gebied waargenomen. Geen van deze soorten staat op de Rode Lijst (bedreigde soorten) of behoort tot de Vogelrichtlijnsoorten. Alle vogels zijn zwaar beschermd. Als de werkzaamheden echter buiten het broedseizoen (15 maart-15 juli) worden uitgevoerd hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

Overige beschermde soorten die in/nabij het plangebied zijn waargenomen betreffen de amfibieën gewone pad, kleine watersalamander en bruine kikker (poel noord plangebied) en de kleine maagdenpalm (laatste plantensoort aangeplant en dus niet oorspronkelijk). Deze amfibieën staan op lijst 1 waarvoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Ook voor aangeplante, adventieve beschermde plantensoorten is geen ontheffing nodig.