direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

4.2 Waterhuishouding

4.2.1 Algemeen

Het Amefa-terrein ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 1.95 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Het plan valt niet onder de "postzegelplannen" zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd

4.2.2 Grondwater

Het gebied ligt niet in de door Provincie Gelderland aangegeven grondwater-fluctuatiezone. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied indicatief tussen 130 en 230 centimeter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

4.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Het Amefa-terrein ligt in de wijk Zevenhuizen. Het watersysteem van deze wijk kenmerkt zich door de diep uitgegraven vijvers. Deze zijn tijdens de bouw van de wijk aangelegd voor ontwatering en afwatering (riooloverstorten). Het watersysteem van het Amefa-terrein kan bij hevige of langdurige neerslag overlopen op de vijver welke direct ten noordoosten van het terrein ligt (peil 6.50 mNAP).

Afhankelijk van de technische uitwerking is hiervoor een vergunning nodig. Er wordt niet verwacht dat deze overloop nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit in de vijver.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor.

4.2.4 Afvoer van hemelwater

Traditioneel wordt in het bestaand stedelijk gebied het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak afgevoerd naar het gemengd gemeentelijk rioolstelsel. Vervolgens wordt het gezamenlijk met het (huishoudelijk) afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinrichting getransporteerd. Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (zoals parkeerplaatsen en pleinen) en straten wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 20 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.

Indien er grotere buien vallen kan de infiltratie- of bergingsvoorziening bovengronds overlopen en afstromen naar vijver ten noordoosten van het plangebied. De uiteindelijke keuzes hierin dienen met Gemeente Apeldoorn afgestemd te worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

4.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel in de Deventerstraat of Laurierstraat. Deze riolen hebben voldoende capaciteit voor de extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

4.2.6 Watertoets

Het voorontwerp van dit plan is in het kader van de watertoets op 18 februari 2009 besproken met Waterschap Veluwe. Zij kan zich vinden in bovenstaande aanpak.