direct naar inhoud van 2.6 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

2.6 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

Ten gunste van de gewenste ruimtelijke en functionele structuur van Zevenhuizen, waar de Amefa-locatie deel van uitmaakt, heeft de gemeente in samenwerking met woningcorporaties, wijkraden etc. het Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen "Zicht op Zevenhuizen" opgesteld. Onderdeel van dit Wijkontwikkelingsplan is het ruimtelijk ontwikkelingsconcept dat het kader vormt voor de inpassing van de programma's voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De centrale opgave hierbij is het aanbrengen van hiërarchie in de openbare ruimte, het verbeteren van de oriëntatiemogelijkheden in en herkenbaarheid van de wijk en het toevoegen van nieuwe gedifferentieerde woon-, werk- en recreatiemilieus.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1017-onh1_0004.jpg"

Figuur 2.3 Ontwikkelingsgebieden Zevenhuizen


In het ruimtelijk ontwikkelingsconcept wordt onderscheid gemaakt in een aantal ontwikkelingsgebieden. Dit zijn de gebieden waarbinnen in het kader van het wijkontwikkelingsplan transformaties van bebouwing en de openbare ruimte zullen plaatsvinden. Eén van deze ontwikkelingsgebieden is de Parklane (Laan van Zevenhuizen). Deze weg vormt volgens het WOP een belangrijke beelddrager in Zevenhuizen. Voor de uitwerking van de Parklane is in 2003 dan ook een ruimtelijke en verkeerskundige studie opgesteld. Door de aanwezigheid van weinig representatieve bebouwing en de dichte beplanting wordt onvoldoende recht gedaan aan het beeld van Zevenhuizen als (potentieel) aantrekkelijk woonmilieu.