direct naar inhoud van 5.4 Bebouwingseffecten
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

5.4 Bebouwingseffecten

5.4.1 Inleiding

De voorgenomen bebouwing heeft een maximale hoogte van 22 meter. Daarmee is op grond van het Apeldoornse beleid nog geen sprake van hoogbouw (25 meter en hoger), echter vanuit zorgvuldigheid is het wenselijk dat deze bebouwing wordt beoordeeld op de invloeden op haar omgevingen, te weten windhinder en bezonning.

5.4.2 Windhinder

In de rapportage "Windhinderonderzoek De Eglantier, Apeldoorn" d.d. 8 januari 2008, opgesteld door Wolf+Dikken Adviseurs zijn de mogelijke gevolgen op windhinder ten gevolge van de voorgenomen bebouwing bepaald.

Op grond van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen knelpunten betreffende het toekomstige windklimaat in de onderhavige situatie zijn te verwachten. De bebouwing zal op leefniveau voldoende beschutting bieden voor wind. Zowel bij doorlopen als slenteren zal het windklimaat over het algemeen als goed worden beoordeeld. Bij stilzitten zal het windklimaat in de open gebieden (rekenpunt 2, 6 en 8) als matig worden ervaren. Op de overige (meer beschutte) posities zal het windklimaat over het algemeen ook bij stilzitten als prettig worden ervaren.

Het betreffende onderzoek is als bijlage 10.

5.4.3 Bezonning

In de rapportage "Bezonningsonderzoek De Eglantier, Apeldoorn" d.d. 8 januari 2008, opgesteld door Wolf+Dikken Adviseurs zijn de mogelijke gevolgen op bezonning ten gevolge van de voorgenomen bebouwing bepaald.

De uitgevoerde rapportage toont aan dat de effecten van de voorgenomen bebouwing gering zijn. Ook in de wintermaanden is na 11:00 uur 's ochtends geen overlast meer te verwachten. In de zomermaanden is na 9:00 uur 's ochtends in het geheel geen schaduw meer op het perceel waarneembaar.

Het betreffende onderzoek is als bijlage 11.