direct naar inhoud van 4.4 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

4.4 Verkeersontsluiting en parkeren

Ontsluiting

In de plannen voor de revitalisatie van het winkelcentrum wordt ingezet op het verbeteren van de uitstraling van het winkelcentrum. Het winkelcentrum moet meer zichtbaar zijn naar buiten toe. Enerzijds gebeurt dit door winkels naar buiten te richten en de gevels aan te passen. Het wordt ook bereikt door de openbare ruimte een grondige opknapbeurt te geven. Daarnaast moet met name de Eglantierlaan meer verblijfskarakter krijgen. Komend vanaf de Gildenlaan moet men het idee krijgen dat men het winkelgebied binnenrijdt.

De Eglantierlaan krijgt hiervoor een ander profiel. Door een aanzienlijk deel van de parkeeropgave te realiseren op de Eglantierlaan, rijdt over de Eglantierlaan men niet meer langs het Winkelcentrum, maar rijdt men door het winkelgebied.

Het nieuwe profiel bestaat nog steeds uit 2 gescheiden rijbanen, elk voor het autoverkeer in 1 richting. Tussen deze rijstroken wordt een dubbele parkeerstrook toegevoegd. Fietsers en voetgangers krijgen buiten de rijbaan elk een vrijliggende voorziening. De voetgangerszone voor de winkels langs krijgt extra maat. De maximumsnelheid wordt 30 km/h op het gedeelte waarop het profiel wordt aangepast (tussen de Gildenlaan en Vedelaarshoeve).

Verkeersintensiteiten

Als gevolg van voornoemde aanpassingen aan het wegprofiel van de Eglantierlaan en de uitbreiding van het winkelcentrum Eglantier zullen de verkeersintensiteiten op de Eglantierlaan en aangrenzende wegen wijzigen.

Voor het bepalen van de verkeersintensiteiten voor de jaren 2008 en 2009 is gebruik gemaakt van verkeerstellingen die de gemeente in een eerdere fase heeft gehouden. Daarnaast moet een prognose worden opgeteld voor de jaren 2010 en 2020. Hiervoor zijn drie componenten van belang, te weten:

 • de autonome groei van het autoverkeer;
 • de toename van het verkeer als gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum (extra parkeerplaatsen), en;
 • de wijziging van de routes van het doorgaande verkeer door de herinrichting van de Eglantierlaan.


Autonome groei van het autoverkeer

Voor de autonome groei van het autoverkeer wordt in het algemeen een percentage van 1 à 1.5% per jaar aangehouden. Dit percentage wordt in Apeldoorn ondersteund door verkeerstellingen die regelmatig worden gehouden.

Het hogere percentage van 1.5% wordt aangehouden op de grotere ontsluitingswegen (invalswegen), terwijl 1% wordt aangehouden op de overige ontsluitingswegen. Op de wegen rond het winkelcentrum is daarom een percentage van 1% aangehouden.

Toename van het verkeer als gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum

De toename van het verkeer is bepaald aan de hand van het aantal parkeerplaatsen dat extra wordt gerealiseerd is. Aangehouden is dat op een gemiddelde weekdag elke parkeerplaats 4 verkeersbewegingen genereert (elke parkeerplaats per dag gemiddeld 2 maal bezet). Vanwege uitvoerig dubbelgebruik tussen winkels en wonen, is geen extra verkeer geraamd voor de woonfuncties.

Wijzigen van de routes als gevolg van de herinrichting van de Eglantierlaan.

Door het herinrichten van de Eglantierlaan worden parkeerplaatsen gerealiseerd en wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/h. Hierdoor verdwijnt het doorgaande karakter van de Eglantierlaan en zal deze minder intensief gebruikt worden. Met name het doorgaande verkeer dat geen bestemming of herkomst heeft uit het gebied rond de Eglantierlaan zal een andere route kiezen. Hoe groot de afname van het verkeer uiteindelijk precies zal zijn is niet met zekerheid te voorspellen. Met behulp van een verkeersmodel is daarvoor het effect gesimuleerd van de herinrichting van de Eglantierlaan.

Op basis van deze resultaten is aangenomen dat na de herinrichting vooral het doorgaande verkeer op de Eglantierlaan een andere route zal kiezen (4.100 voertuigen minder).

Voor het bepalen van de effecten op de Gildenlaan vanwege de herinrichting van de Eglantierlaan is een worst-case benadering gekozen, waarbij wordt aangenomen dat alle verkeer dat voorheen via de Eglantierlaan reed, zich via de Gildenlaan naar hetzelfde punt zal verplaatsen. Dit betekent dat een deel zich zal verplaatsen naar de Gildenlaan ten noorden van de Eglantierlaan (+1.000 bewegingen) en een deel zal zich verplaatsen naar de Gildenlaan ten zuiden van de Eglantierlaan (t.h.v. Marskramersdonk, +3.100 bewegingen). Deze verdeling komt voort uit het feit dat voor het merendeel van het verkeer laatstgenoemde route het kortste alternatief is.

In werkelijkheid zal het verkeer ook eerder al een andere route kiezen, en bijvoorbeeld meer de ring van de stad gaan gebruiken of een bijvoorbeeld een andere aansluiting op de snelweg kiezen. Dit zorgt uiteindelijk voor minder grote effecten op de Gildenlaan. Voor het berekenen van de milieu-effecten is daar nu niet vanuit gegaan.


Parkeren

Het nieuwe ruimtelijke programma dat gerealiseerd gaat worden in het winkelcentrum levert een grotere parkeerbehoefte op. De gemeente Apeldoorn heeft het parkeerbeleid weergegeven in de Actualisatie Parkeernota (augustus 2004). Hierin zijn parkeernormen opgenomen waar aan voldaan moet worden bij nieuwe bouwplannen.

Programma

In het nieuwe plan wordt het volgende programma toegevoegd:

 • 4.015 m2 winkel
 • 430 m2 horeca (ten dienste van winkels, of op andere tijden actief)
 • 375 m2 dienstverlening (kantoorfunctie)

Parkeernormen

Winkels

 • Werkdagen: 2.1 pp/100 m2 BVO: 101 pp 84+6=90
 • Koopavond: 4.0 pp/100 m2 BVO: 192 pp 161+6=166

Woningen

 • 1.5 pp per woning zonder eigen parkeerplaats (bezoekers aandeel 0.25 pp/won.)
 • 1.6 pp per woning met gebouwde parkeervoorziening (bezoekers aandeel 0.25 pp/won.)
 • Op werkdagen wordt gerekend met 60% aanwezigheid bewoners
 • Op koopavond wordt gerekend met 80% aanwezigheid bewoners

Kantoor

 • 1.6 pp/ 100m2 BVO

De piekbehoefte voor het winkelcentrum ligt op de koopavond, omdat de winkels en woningen beide een parkeerbehoefte hebben. We gaan er vanuit dat op de koopavonden de kantoorfuncties dan niet actief zijn, en dat de horecafuncties geen extra parkeerbehoefte oproepen (gebruikers = winkelend publiek). Er wordt ook niet gerekend met bezoekers van woningen op het moment dat de winkels zijn geopend.


Parkeerbehoefte

 • Winkels: 4.015 m2 BVO
 • Behoefte: 161 parkeerplaatsen
 • Woningen: 94 woningen (50%/50% verdeling gebouwd/openbaar parkeren)
 • Behoefte: 98 parkeerplaatsen


De totale behoefte bedraagt hiermee 161+98 = 259 parkeerplaatsen.


In hoofdzaak wordt op de volgende locaties extra parkeercapaciteit toegevoegd:

De parkeergarage onder het middenblok, die vanaf de Gildenlaan is ontsloten, wordt vergroot. De bovengrondse parkeerplaatsen bij het huidige tuincentrum komen hiermee te vervallen. Het parkeerterreintje aan de Gildenlaan blijft gelijk qua parkeercapaciteit. Per saldo worden hier 30 parkeerplaatsen toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie.

Langs de Eglantierlaan worden 144 parkeerplaatsen toegevoegd middels de nieuwe dubbele parkeerstrook. Ook wordt langs de Eglantierlaan, onder de nieuw te bouwen Albert Heijn een parkeergarage gerealiseerd met een capaciteit van 80 parkeerplaatsen , die vanaf de Eglantierlaan wordt ontsloten. Het Violierenplein en de toegangsweg naar dit plein worden heringericht. Op het plein en de toegangsweg blijft de huidige parkeercapaciteit gelijk.

In het totale plan worden 254 parkeerplaatsen toegevoegd. Hiermee wordt op de piekmomenten voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen.