direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

4.2 Bebouwing

Bestaande situatie

Het winkelcentrum De Eglantier is vooral naar binnen gekeerd. De buitenzijde en entrees van het centrum worden te zeer aangetast door parkeerterreinen en de wijkontsluiting. Alleen de aansluiting met de westelijk gelegen buurt is goed. Naar buiten ontbreken accenten en “poorten” tot het centrum.

Het stadje wordt vanaf de wijkontsluitingen niet herkend. Eerst moeten achterkanten worden gepasseerd, voordat het winkelcentrum kan worden ervaren, hetgeen niet bijdraagt aan de kwaliteit ervan. Het beoogde stadje zal ook een herkenbare buitenzijde moeten krijgen. Het parkeren zal duidelijker gereguleerd moeten worden. Het stadje moet uitnodigend worden en afgestemd op langer verblijf.

Stedenbouwkundig concept

Het stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor voorliggend bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor een aantal uitbreidingen en nieuwe toevoegingen aan het winkelcentrum. Deze zijn noodzakelijk om de in paragraaf 3.2 opgenomen ruimtelijke en functionele aandachtspunten te kunnen oplossen. In onderstaande afbeelding zijn deze uitbreidingen en toevoegingen aan de hand van een maquette weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0005.jpg"

Afbeelding 4.1 Toevoegingen aan aanpassingen

Om de betreffende ontwikkelingslocaties nog verder te verduidelijken zijn in het onderstaande gedeelte twee afbeeldingen opgenomen, waar het verschil tussen bestaande situatie en nieuwe situatie in kleuren wordt aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0006.jpg"

Afbeelding 4.2 Bestaande situatie

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0007.jpg"

Afbeelding 4.3 Nieuwe situatie

Zoals blijkt uit bovenstaande afbeeldingen, wordt de totale openbare ruimte aangepakt, hetgeen in paragraaf 4.3 nader wordt toegelicht. Daanaast is in oranje grofweg aangegeven waar de nieuwe olf aangepaste bebouwing zich bevindt. Hoewel afbeelding 4.3 ook de Medische hoek markeert als aan te passen bebouwing, wordt volledigheidshalve nogmaals opgemerkt dat ditr gedeelte geen onderdeel uitmaakt van voorliggend bestemmingsplan.

Gildenlaan

Een van de meest ingrijpende wijzigingen betreft de realisatie van een nieuwe ontsluiting en woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Gildenlaan. Ter plaatse zal ook de nieuwe toegang tot de parkeergarage worden gerealiseerd. De overige bebouwing langs de Gildenlaan zal meer een gezicht vormen naar buiten, waardoor het winkelcentrum ook van de buitenzijde beleefd kan worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0008.jpg"

Afbeelding 4.4 Toekomstige aanblik vanaf de Gildenlaan

Violierenplein

Ook de aanblik van het Violierenplein zal een transformatie ondergaan. De huidige locatie van de Drie Ranken wordt deels opgeofferd voor de realisatie van een nieuwe Albert Heijn met parkeergarage. Direct aansluitend aan de Eglantierlaan en het Violierenplein worden kleine woon-werkruimtes gerealiseerd zodat een levendig beeld aan beide zijden ontstaat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0009.jpg"

Afbeelding 4.5 Toekomstige aanblik vanaf het Violierenplein en de Eglantierlaan

Middengebied

Het binnengebied van het winkelcentrum wordt tenslotte aangepast en opgeknapt. Ook krijgt dit gebied dan een nieuwe bestrating. De bestaande parkeergarage onder het middenblok wordt omgebouwd, zodat deze aan de huidige eisen voldoet. Zowel de bewoners als het winkelend publiek parkeren in deze garage.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0010.jpg"

Afbeelding 4.6 Toekomstige aanblik nieuwe gevels middengebied

Eglantierlaan

De Eglantierlaan verandert van karakter van een doorgaande weg naar een verblijfsgebied, overigens zonder daarbij het doorgaande karkater te verliezen. In onderstaande afbeelding wordt in hoofdlijnen weergegeven hoe de Eglantierlaan zal worden vormgegeven. Een nadere toelichting op de openbare ruimte wordt in navolgende paragraaf gegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0011.jpg"

Afbeelding 4.7 Toekomstig overzicht Eglantier en Eglantierlaan