direct naar inhoud van 2.4 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

2.4 Woonvisie

In vervolg op het structuurplan is de Woonvisie Apeldoorn 2010 uitgebracht. Hierin wordt het beleid ten aanzien van het wonen en van de woonomgeving geformuleerd, waarmee de nota als interne leidraad fungeert voor de ontwikkelingen in de stad waarbij het wonen centraal staat.

In de visie is een woonopgave gesteld die voorziet in een goede balans tussen het goedkope, het midden- en het dure segment, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Zo is het middensegment van voldoende omvang, maar wordt het wel gekenmerkt door eenvormigheid. Voor ouderen voorziet dit segment bijvoorbeeld onvoldoende in de behoefte. Qua woningtypen is er volgens de visie behoefte aan woningen in/aan het landschap, stadswoningen en centrumappartementen. Het streven is om in de totale woningvoorraad in 2010 een verdeling te hebben van 35% huur- en 65% koopwoningen.

Om dezedoelen te bereiken, is en wordt de visie uitgewerkt in diverse programma's, zoals woningbouwprogramma's en wijkvernieuwingsplannen. De visie mondt uit in instrumenten die gehanteerd worden om het beleid daadwerkelijk in de praktijk te kunnen vertalen. Eén van de hulpmiddelen bij de gewenste uitwerking is de Woonatlas 2005, waarin de huidige en de gewenste situatie van de ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel is aangegeven. Hiervoor is een gewenste kwantitatieve en kwalitatieve taakstelling vastgelegd die vervolgens als richtlijn en toetsingskader voor de plannen van de gemeente, de corporaties en/of marktpartijen wordt gebruikt. De Woonatlas vraagt voor de transformatieopgave voor Zuid speciale aandacht voor woningen die voor ouderen geschikt zijn en voor de realisatie van stadswoningen en centrumappartementen. Om aan de behoefte aan het maken van een wooncarrière binnen Zuid tegemoet te komen wordt het aandeel huurwoningen verminderd door sloop en nieuwbouw, maar ook door verkoop van het corporatiebezit.

De Woonatlas vraagt bij de transformatieopgave voor Zuid-Oost speciale aandacht voor woningen die voor ouderen geschikt zijn, zoveel mogelijk binnen het gebied van de twee aanwezige woonzorg-cirkels. Verder is aangegeven dat een uitbreiding van de capaciteit van beide zorginstellingen zelf op termijn gewenst is. Het stadsdeel Zuid-Oost kenmerkt zich door de aanwezigheid van relatief veel gezinnen. De woningvoorraad in Zuid-Oost kent een relatief hoog percentage van 54% huurwoningen ten opzicht van 42 % huurwoningen voor Apeldoorn gemiddeld. Door verkoop van huurwoningen zal er meer variatie in de woningdifferentiatie geboden worden.