direct naar inhoud van 8.4 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

8.4 Inspraak

Vanaf 22 januari 2009 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Klarenbeek zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. In totaal zijn 35. Deze inspraakreacties en het gemeentelijke commentaar zijn opgenomen in de bijlage 'Vooroverleg en inspraakverantwoording Klarenbeek' (1 december 2009). De reacties hebben geleid tot de volgende wijzigingen in het plan:

 • 1. het bouwplan van Beter Wonen voor de Hessenallee 9-23 is gedetailleerd in het plan opgenomen;
 • 2. aanpassen van bestemmingsgrenzen bij het perceel Klarenbeekseweg 97 ten behoeve van de actuele en vigerende situatie;
 • 3. vigerende bestemming Klarenbeekseweg 95 handhaven: is Bedrijf en geen Wonen;
 • 4. de vergunde bouwhoogten zijn opgenomen voor de inbreiding aan de Til;
 • 5. op het perceel Molenweg 20 is de aanduiding 'detailhandel' toegevoegd;
 • 6. voor Pijnappel Mode is het bouwvlak aangepast in relatie tot de gewenste uitbreiding van de winkel;
 • 7. er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de bouw van één woning tussen de percelen Hoofdweg 60 en 62;
 • 8. er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van sloop en nieuwbouw door Goed Wonen waarbij wordt gedacht aan starterswoningen op het perceel Achter de Molen 6-10;
 • 9. het verbreden van de aansluiting van de Bosweg op de Hoofdweg ten behoeve van het toekomstige woongebied op de huidige sportvelden;
 • 10. aanpassen van kaart 4.2 aan de hand van de huidige situatie;
 • 11. de bestemming van het hertenkamp wordt gewijzigd van Sport naar Groen en gedeeltelijk naar Tuin van de naastgelegen woning aan de Molenweg 1a. Dit conform de vigerende situatie. In het kader hiervan wordt ook het bouwvlak van de Molenweg 1a aangepast aan het vigerende plan.