direct naar inhoud van 8.3 Vooroverleg Commissie Ruimtelijke kwaliteit
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

8.3 Vooroverleg Commissie Ruimtelijke kwaliteit

Het voorontwerpbestemmingsplan is voor wat betreft het Apeldoorns deel voor advies voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Apeldoorn op 5 februari 2009. Dit heeft geleid tot de volgende opmerkingen (advies 9 februari 2009).

Inhoud

  • a. De commissie kan zich in grote lijnen vinden in het voorontwerpbestemmingsplan. De commissie beveelt aan om bij de uitwerking van de ontwikkellocaties in een zo vroeg mogelijk stadium afstemming te zoeken met de commissie. Vanwege de ligging wordt geadviseerd ook de welstandscommissie van Voorst in een vroegtijdig stadium te betrekken.
  • b. De doorgaande bebouwingsstroken bij de woningen aan de Til en de Hessenallee bieden veel planologische bebouwingsruimte aan de zijkanten van de woningen. Hierdoor kan strijdigheid ontstaan met de hier in het concept-welstandsbeleid nagestreefde compacte bouwvormen en ritmiek in het straatbeeld. Het strakker afkaderen van de bouwvlakken zou hier overwogen kunnen worden.
  • c. De afdekbepaling (blz. 41 planregels) biedt binnen de denkbeeldige kapcontour expliciete mogelijkheden voor platte daken, hetgeen in strijd is met de uitgangspunten in sommige welstandsthema's zoals in het agrarische buitengebied.
  • d. De mogelijkheden voor uitbouwen aan de voorzijde (blz. 44 toelichting zijn met een maximale breedte van 75% ruimer dan de sneltoetscriteria voor dergelijke bouwwerken aangegeven. In zijn algemeenheid adviseert de commissie om de bestemmingsplanbepalingen af te stemmen op de geldende sneltoetscriteria.
  • e. Wellicht dat het bestemmingsplan mogelijkheden kan bieden om het behoud van (medische) voorzieningen in Klarenbeek te stimuleren.

Reactie

  • a. Tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt voor het Apeldoornse deel van Klarenbeek gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld. In dit welstandskader worden de beoogde nieuwbouwlocaties uitgewerkt. Hierbij wordt de commissie betrokken. Ook vindt afstemming met de gemeente Voorst plaats.
  • b. Het bestemmingsplan Klarenbeek is conserverend van aard. Dit betekent dat geldende bouwrechten worden overgenomen, onder meer om mogelijke planschadeclaims te voorkomen. Voor de genoemde gebieden is dit ook het geval. De in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen bouwstroken zijn overgenomen uit het geldende bestemmingsplan Klarenbeek. Hierbij kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat voor een deel van het genoemde gebied aan de Hessenallee het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het voorontwerp is aangepast aan het bouwplan van Beter Wonen dat in het kader van de inspraak is ingediend. Dit plan is positief beoordeeld door de commissie.
  • c. De afdekbepaling is een standaardbepaling die in elk bestemmingsplan voor het stedelijk gebied wordt opgenomen en is op deze wijze geformuleerd om een bepaalde mate van flexibiliteit te bieden. Los van een toetsing aan het bestemmingsplan dient elke aanvraag om bouwvergunning te worden getoetst aan de redelijke eisen van welstand. In die situaties waarbij een bouwaanvraag past binnen de regeling van het bestemmingsplan maar niet voldoet aan het geldende welstandskader kan deze niet worden vergund. Dit vraagt geen extra aanpassing in het bestemmingsplan.
  • d. De Apeldoornse standaard bestemmingsplanregeling kent deze breedtebepaling niet. Omdat dit bestemmingsplan een gezamenlijk product van Voorst en Apeldoorn is, wijkt de regeling op onderdelen af van de Apeldoornse standaard. Onderhavige breedtebepaling vloeit voort uit concrete afspraken tussen Apeldoorn en Voorst die onder meer op dit punt zijn gemaakt.
  • e. Zowel de gemeentebesturen van Voorst als Apeldoorn onderschrijven het belang van de aanwezigheid van een goed voorzieningenniveau in Klarenbeek. Waar voorzieningen aanwezig zijn krijgen deze een positieve bestemming in het bestemmingsplan. Het behoud van het voorzieningenniveau kan echter op grond van het bestemmingsplan niet worden afgedwongen.