direct naar inhoud van 6.3 Regels
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

6.3 Regels

In de regels is het beschreven beleid vertaald in de bestemmingsbepalingen.

De volgende bestemmingen worden in het plan onderscheiden:

 • Agrarisch;
 • Bedrijf;
 • Detailhandel;
 • Gemengd-1;
 • Gemengd-2;
 • Groen;
 • Horeca;
 • Kantoor;
 • Maatschappelijk;
 • Recreatie;
 • Sport;
 • Verkeer;
 • Verkeer - Verblijfsgebied;
 • Wonen;
 • Wonen - Bijzonder.

AGRARISCH

Kleine delen van het buitengebied vallen binnen het bestemmingsplan Klarenbeek. In het agrarisch gebied zijn grondgebonden agrarische bedrijven toegestaan. Er is sprake van één agrarisch bedrijf met twee bouwblokken. Middels de aanduiding 'relatie' is dit aangegeven. Er gelden gedetailleerde regels voor de maatvoering en plaatsing van gebouwen. Daarnaast zijn er ontheffingen mogelijk ten aanzien van maatvoering en plaatsing van bijgebouwen en de oprichting van een tweede bedrijfswoning.

BEDRIJF

Binnen deze bestemming vallen bedrijven in de categorieën 1 en 2 en de specifiek bij naam genoemde bedrijven in een hogere categorie zoals het autobedrijf, het constructiebedrijf en het bestratingsbedrijf. In principe is het mogelijk nieuwe bedrijven binnen deze bestemming te starten passend binnen de categorieën 1 en 2. Bedrijven in een hogere categorie kunnen alleen bestaande bedrijven in die hogere categorie vervangen en dan wel alleen als het om eenzelfde type bedrijf gaat. Waar aangeduid zijn bedrijfswoningen toegestaan.
Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de bedrijvigheid is toegestaan.

DETAILHANDEL

Binnen deze bestemming vallen de winkels in het dorp. Het gaat om enkele specifieke (meer grootschalige) winkelpanden langs de Klarenbeekseweg, zoals de fietsenwinkel en de Welkoop.

GEMENGD-1

De bestemming 'Gemengd-1' wordt gebruikt voor gebieden of gebouwen waarbinnen een breed scala aan functies mogelijk is. Dit betreft het kleine winkelgebied ten noorden van de Hoofdstraat.
In de bestemming 'Gemengd-1' zijn de functies detailhandel en dienstverlening, bedrijfswonen en kantoren toegestaan. De gebouwen dienen binnen het bouwvlak te staan.

GEMENGD-2

Ook de bestemming 'Gemengd-2' wordt gebruikt voor gebieden of gebouwen waarbinnen een breed scala aan functies mogelijk is. Het betreft het gebied rondom de molen met bedrijvigheid en een kleine winkel.
De bestemming is gelijk aan de bestemming 'Gemengd-1' met als aanvulling dat ook bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 is toegestaan. Het betreft locaties waar nu nog bedrijvigheid aanwezig is of in het verleden is geweest. De gebouwen dienen binnen het bouwvlak te staan.

GROEN

Structureel groen wordt apart onderscheiden van meer kleinschalig of versnipperd groen in de bestemming Verkeer of Verkeer-Verblijfsgebied. Het betreft waardevolle groene ruimten die behouden dienen te blijven. Daarbinnen kan een aantal passende voorzieningen worden aangebracht, zoals voet- en fietspaden en speelvoorzieningen.

HORECA

Binnen deze bestemming vallen de specifieke horecabedrijven. Het betreft drink- en eetgelegenheden. Ook een hieraan gerelateerde activiteit als zaalverhuur valt binnen de bestemming. Uitgesloten wordt het functioneren als disco, bar-dancing en nachtclub. Waar aangeduid is tevens één bedrijfswoning toegestaan.

KANTOOR

Binnen deze bestemming zijn activiteiten ten behoeve van kantoren en/of zakelijke dienstverlening toegestaan.

MAATSCHAPPELIJK

Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' vallen de maatschappelijke voorzieningen, zoals basisschool en kerk. Met een aanduiding op de kaart is de maximale bouwhoogte van deze bebouwing aangegeven. Ook aangeduid zijn eventueel aanwezige bedrijfswoningen. Buiten het bouwvlak mogen, op kleine schaal, gebouwen ten dienste van het hoofdgebouw worden gerealiseerd.

RECREATIE

Binnen deze bestemming is het bungalowpark Klein Zwitserland opgenomen. Het is bedoeld voor niet-permanente bewoning. Er mogen maximaal 16 recreatiewoningen staan met een bebouwd oppervlak van niet meer dan 75m² per woning.

SPORT

Binnen deze bestemming zijn de sportvoorzieningen gelegen, inclusief bebouwing en parkeervoorzieningen.

VERKEER

Doorgaande wegen en plattelandswegen naar het buitengebied zijn ondergebracht in de bestemming Verkeer. De verkeersfunctie staat binnen deze bestemming centraal.

VERKEERS - VERBLIJFSGEBIED

Binnen deze bestemming is de verkeersfunctie gelijk of ondergeschikt aan de verblijfsfunctie. Functies als verkeer, voet- en fietspaden, parkeren, speelvoorzieningen, groen, water en andere kleinschalige voorzieningen, nutsvoorzieningen en straatmeubilair, zijn binnen de bestemming inwisselbaar.

WONEN

Binnen deze bestemmingen vormt wonen de hoofdfunctie. Op de plankaart wordt de toegestane goot- en bouwhoogte aangegeven. Er worden regels gesteld ten aanzien van gebruik en de maatvoering van bebouwing. Verder wordt het uitoefenen van een beroep aan huis aan een bepaalde omvang gebonden. Bij de bestemming behoren ook erven en tuinen. Deze geven aan waar de bebouwingsmogelijkheden liggen ten aanzien van aan- en uitbouwen en bijgebouwen.

WONEN - BIJZONDER

Binnen deze bestemming zijn grootschaligere vormen van wonen en zorg ondergebracht. Hierin is professionele zorg een component van de woonvorm en kunnen daarvoor ook voorzieningen worden aangebracht in de woning of het wooncomplex.

Aanduidingen

WRO-ZONE-WIJZIGINGSGEBIED

Op de plankaart worden zeven wijzigingsgebieden aangegeven (ex artikel 3.6 Wro). Dit zijn gebieden waar in de toekomst een transformatie plaatsvindt. Voor al deze ontwikkelingen worden randvoorwaarden opgenomen ten aanzien van de omvang van het programma, de ontsluitingen en de haalbaarheidsonderzoeken.

VRIJWARINGSZONE MOLENBIOTOOP

De molenbiotoop geeft het gebied aan waarin beperkingen gelden ten aanzien van de bouwhoogte bij nieuwbouw. In de planregels (artikel 23) is een formule opgenomen waarmee deze bouwhoogte per locatie (tussen de 100 en 400 m van de molen) kan worden bepaald.

Overige aanduidingen

BIJZONDERE BOOM

Deze aanduiding is opgenomen ter bescherming van bijzondere bomen in het dorp. Hieraan verbonden is dat bebouwing minstens tien meter afstand dient te bewaren ten opzichte van het hart van de boom. Met een ontheffing is ook 5 m mogelijk.