direct naar inhoud van 5.7 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.7 Verkeer en vervoer

5.7.1 Beschrijving, knelpunten en ontwikkelingen

VERKEERSONVEILIGHEID

De Hoofdweg/Klarenbeekseweg is een drukke doorgaande route door het dorp. Het profiel van de weg (geasfalteerd, grotendeels zonder laanbeplanting en met licht hellende bochten) maken dat vaak harder wordt gereden dan de toegestane 50 km per uur. Met de verplaatsing van de sportvelden naar de noordkant en eventuele toekomstige woningbouw ten noorden van de Hoofdweg/Klarenbeekseweg, zal deze weg nog meer een barrière gaan vormen binnen het dorp.

PARKEERGELEGENHEID

Het autobezit is de laatste decennia sterk toegenomen. Dit is in de vroeg-naoorlogse woonbuurten in Klarenbeek te merken. De parkeerdruk op de openbare wegen in de kern neemt toe. Verder kent het dorp een relatief ruime opzet en doen zich geen grootschalige parkeerproblemen voor. De diverse uitspanningen beschikken over eigen parkeerterreinen van voldoende omvang.

ONTSLUITING EN LANGZAAM VERKEER

De nieuwe woonbuurten zullen zoveel mogelijk ontsloten worden via de bestaande wegen. De Postweg zal uitsluitend een functie voor het langzaam verkeer krijgen.
Ook wordt gedacht aan een nieuwe langzaam verkeersverbinding tussen Postweg en De Dalk richting de nieuwe locatie van de sportvelden. De oversteek van de Hoofdweg-Klarenbeekseweg heeft hierbij extra aandacht nodig, zodat hier de veiligheid gewaarborgd blijft.

5.7.2 Beheersmaatregelen

VERKEERSONVEILIGHEID

Verkeers- en snelheidsremmende maatregelen zijn concrete technische ingrepen die niet in het bestemmingsplan worden geregeld. Ze zijn te allen tijde mogelijk binnen de neergelegde bestemmingen 'Verkeers-verblijfsgebied' en 'Verkeer'. Binnen deze laatste bestemming valt de Hoofdweg/Klarenbeekseweg. Het verkeersbeleid van beide gemeenten gaat uit van het doorgaande karakter van deze weg. Wel wordt er studie gedaan naar de mogelijkheden om een gedeelte van de weg aan te wijzen als 30 km/uur zone. Dit speelt met name bij belangrijke overstappunten. Mogelijke dat in de toekomst op deze delen van de Hoofdweg-Klarenbeekseweg de toegestane maximumsnelheid wordt verlaagd.
Ten aanzien van de verkeers- en verblijfsgebieden binnen de woonbuurten, is er het voornemen om verkeersremmende maatregelen te nemen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0020.jpg"

De oversteekbaarheid van de Hoofdweg Klarenbeekseweg heeft de aandacht

PARKEERPLAATSEN

In het bestemmingsplan worden niet specifiek nieuwe parkeerplaatsen opgenomen. Voor het openbaar gebied is in het algemeen een bestemming 'Verkeers - Verblijfsgebied' opgenomen. Binnen deze bestemmingen zijn verschillende functies uitwisselbaar met elkaar, zoals parkeren, groen, speelvoorzieningen en wegen. Dit maakt een meer flexibel gebruik van de gronden mogelijk. Bij een eventuele behoefte aan meer parkeerplaatsen kan nader onderzoek in en overleg met de buurt leiden tot de aanleg van extra parkeerplaatsen binnen deze bestemming.

5.7.3 Nieuwe ontwikkelingen

NIEUWE LANGZAAM VERKEERSROUTE

Ten behoeve van de nieuwe woonbuurt op de voormalige sportvelden en ten behoeve van de ontsluiting van de sportvelden en de nieuwe basisschool wordt een nieuwe langzaam verkeersroute aangelegd die beide locaties met elkaar verbindt. Deze route kruist de Klarenbeekseweg en zal ter plaatse een herkenbare inrichting krijgen die erop is gericht een duidelijke en veilige oversteek te krijgen. Het realiseren van deze verbinding past binnen de neergelegde bestemmingen en wijzigingsgebieden.