direct naar inhoud van 5.6 Voorzieningen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.6 Voorzieningen

5.6.1 Ontwikkelingen

HORECA EN RECREATIE

In Klarenbeek bevinden zich meerdere horeca-uitspanningen die ook een recreatieve functie vervullen in de zin dat er zalencentra aan zijn gekoppeld. In één geval is sprake van een combinatie met een kegelbaan. Ten noorden van dit bedrijf ligt een terrein met 16 recreatiewoningen. Dit terrein is ontwikkeld ten behoeve van de hotelfunctie van het aangrenzende bedrijf en ten behoeve van de verhuur als recreatiewoning. Recent is het terrein afgesplitst van het horecabedrijf en verkocht, waarna de individuele recreatiewoningen met een kavel, individueel te koop zijn aangeboden. De gemeente heeft hier negatief op gereageerd, met het oog op permanente bewoning. De bouwvergunning is oorspronkelijk verleend onder de voorwaarden dat de recreatiebungalows uitsluitend mogen worden gebruikt voor:

  • een enkele overnachting, al dan niet in combinatie met feesten en partijen, gehouden in De Nieuwe Zweep;
  • enkele overnachtingen, als onderdeel van bestaande vergaderarrangementen, gedurende een periode van circa 35 weken per jaar;
  • verhuur gedurende circa 12 weken per jaar aan de toeristische doelgroep tijdens de schoolvakanties.

Door de teruglopende vraag naar zaalruimte zal het zalencentrum Dennenlust sluiten. Zoals eerder aangegeven, wordt hier ingezet op een combinatie van wonen en zorg waarbij onder meer de Pluryn Werkenrode Groep is betrokken (zie ook paragraaf 5.4).

SPORTVERENIGINGEN

Met de herontwikkeling van de sportvelden dienen de sport- en tennisvereniging te verhuizen naar een nieuwe locatie.

DE BASISSCHOLEN

Beide basisscholen in Klarenbeek hebben te maken met veranderende omstandigheden. De Kopermolen groeit en heeft niet meer voldoende ruimte in het huidige gebouw. De Dalk daarentegen heeft te maken met groot onderhoud en krimpende leerlingaantallen. Deze ontwikkelingen bieden kansen om voor beide scholen gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

DORPSHUUS

In de Dorpsvisie Klarenbeek wordt gesproken over de vestiging van een dorpshuus waarin verschillende dorpsvoorzieningen bij elkaar kunnen komen. Concrete initiatieven tot een dergelijk dorpshuus ontbreken op dit moment. Mogelijk kan het een plaats krijgen binnen het gebied rondom de supermarkt. Daarmee kan het nader uitgewerkt worden in het betreffende wijzigingsplan.

5.6.2 Beheersmaatregelen

ALGEMEEN

Wat betreft de voorzieningen wordt op ruimtelijk gebied in dit bestemmingsplan een aantal dingen geregeld. Het gaat daarbij vooral om de volgende zaken:

  • het gebruik;
  • de maatvoering van het bouwvlak;
  • de maatvoering van gebouwen;
  • de bouw- en goothoogte.

Deze sluiten hoofdzakelijk aan bij de bestaande functies in en omvang van de bebouwing. Afhankelijk van de concrete situatie en functie is in het plan een ruimer bouwvlak opgenomen, om in te spelen op uitbreidingsbehoeften. Hierbij wordt rekening gehouden met de stedenbouwkundige kwaliteiten van de directe omgeving.

HORECA EN RECREATIE

Voor nieuwe recreatieve- en horecavoorzieningen is geen ruimte in het dorp. Aan bestaande bedrijven worden geen uitbreidingsmogelijkheden geboden. Vanuit de markt lijkt daar geen behoefte aan te zijn en overigens is de thans niet-bebouwde ruimte blijvend nodig voor parkeren.
Aan het terrein met de recreatiewoningen kan, gezien de feitelijke situatie, geen combinatie van een horeca- en verblijfsrecreatieve bestemming meer gegeven worden. Het terrein wordt opgenomen met de bestemming 'Recreatie'. Hierbinnen is het bedrijfsmatig bieden van recreatief verblijf in de recreatiewoningen toegestaan, mits de personen elders hun hoofdverblijf hebben. Permanente bewoning van de recreatiewoningen is en blijft verboden.

5.6.3 Nieuwe ontwikkelingen

SPORTVERENIGINGEN

Deze locatie is gevonden ten noorden van de Klarenbeekseweg, direct ten westen van de woonbuurt De Dalk. Hier wordt een sportterrein aangelegd met drie voetbalvelden, een oefenveld, een sporthal en een tennispark. De ontsluiting van dit sportterrein vindt plaats via de Klarenbeekseweg en/of de Elsbosweg. Een nieuw aan te leggen langzaam verkeersroute verbindt de sportvelden met de nieuwe woonwijk ten zuiden van de Klarenbeekseweg en de bestaande woonbuurten.

DE BASISSCHOLEN EN HET DORPSHUUS

Voor beide basisscholen is gezocht naar een gezamenlijk nieuw schoolgebouw. Ingezet wordt op een locatie bij de nieuwe sportvelden, nabij de sporthal. Daarmee kan gezamenlijk gebruik worden gemaakt van parkeervoorzieningen en ontsluitingswegen. Wellicht biedt een nieuw schoolgebouw ook kansen voor een verdere uitbreiding tot een dorpshuus-achtige voorziening.
Wat betreft het dorpshuus biedt ook de locatie bij de supermarkt middels de wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid om een dorpshart te creëren waarin plek voor een dergelijke voorziening kan zijn. Concrete plannen hiervoor zijn nu echter niet aanwezig.