direct naar inhoud van 5.5 Werken
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.5 Werken

5.5.1 Ontwikkelingen

BEDRIJVIGHEID

Voor de leefbaarheid van het dorp is het van belang dat bedrijven en bedrijfjes, die nu in het dorp zitten, ook kunnen blijven. Er zal dan ruimte moeten zijn voor de bedrijven, zowel wat betreft uitbreiding, als wat betreft nieuwvestiging.

WINKELS

Ook de winkels zijn van groot belang voor de leefbaarheid in het dorp. Uit een in 2001 uitgevoerd koopstroomonderzoek blijkt dat het niet rendabel is om te investeren in nieuwe winkels. In het algemeen vormt het draagvlak van de winkels in Klarenbeek een probleem.

BEROEP AAN HUIS

In de maatschappij is een trend waarneembaar in het starten van eigen ondernemingen aan huis. Woonwijken kunnen zo een belangrijke broedplaats worden voor startende bedrijvigheid. Hoewel (nog) gering in aantal, gaan ook steeds meer mensen thuiswerken. Deze ontwikkelingen stellen nadere eisen aan de woning. De beschikbare ruimte, de lichtinval en de inrichtingsmogelijkheden gaan een belangrijke rol spelen. Niet alleen heeft het werken aan huis gevolgen voor de woning, maar ook voor de woonomgeving. Binnen een woonwijk worden deze gevolgen al gauw gezien als overlast, zoals het aantrekken van extra verkeer en het ontstaan van geluidsoverlast. Aan de andere kant kunnen met wonen verenigbare functies een bijdrage leveren aan de levendigheid en de sociale controle in een wijk.

5.5.2 Beheersmaatregelen

BEDRIJVIGHEID

In Klarenbeek is geen plaats voor sterk milieuhinderlijke bedrijvigheid (categorie 3 of hoger). Waar sprake is van het verplaatsen of beëindigen van bedrijvigheid, is plaats voor een bedrijf in de milieucategorieën 1 of 2. Was het voorgaande bedrijf van een hogere categorie, dan is binnen die categorie alleen ruimte voor eenzelfde type bedrijf.
Bestaande bedrijvigheid zal, waar mogelijk, beperkte uitbreidingsmogelijkheden worden gegeven op de bestaande kavel. Dit binnen de ruimtelijke en milieuhygiënische mogelijkheden.

BEROEP AAN HUIS

In het bestemmingsplan wordt tegemoet gekomen aan de toenemende wens voor het uitoefenen van een beroep aan huis. Wel zal deze werkfunctie ondergeschikt dienen te blijven aan de woonfunctie. Met het wonen verenigbare functies worden in het plan toegestaan. Daarbij valt te denken aan administratiekantoren, architectenbureaus, dierenarts, et cetera. Ook thuis werken in plaats van op kantoor is mogelijk. Het uitoefenen van een beroep aan huis mag niet zodanige ruimtelijke gevolgen hebben (bijvoorbeeld verkeersaantrekkende werking) dat er overlast ontstaat voor de in de wijk aanwezige woonfuncties.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0019.jpg"

Bedrijvigheid aan de Klarenbeekseweg

5.5.3 Ontwikkelingsgerichte maatregelen

BEDRIJVIGHEID

Aan de zuidzijde van het dorp is de bestaande bedrijfslocatie (Klarenbeekseweg 84) verruimd wat betreft bestemming en bouwvlak. Hier is het mogelijk de bestaande bedrijfsactiviteiten uit te breiden of nieuwe activiteiten te starten. In het geval van nieuwe bedrijvigheid dient het te gaan om bestaande kleine bedrijven die op hun huidige locatie in het dorp of het buitengebied niet meer uit de voeten kunnen. Hier is ook een combinatie van wonen en werken mogelijk.
Ten opzichte van de Dorpsvisie is er wel sprake van een kleinere uitbreiding dan voorzien. In deze visie was nog een meer oostwaartse ontwikkeling voorzien. De behoefte voor deze uitbreiding is niet gebleken. Er is dan ook aangesloten bij bestaande initiatieven. Indien nodig kan later wel voor een grotere uitbreiding worden gekozen.