direct naar inhoud van 5.4 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.4 Wonen

5.4.1 Ontwikkelingen

De behoefte aan meer ruimte in de woning is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit heeft geresulteerd in verzoeken om de woning op enigerlei wijze te veranderen en/of te vergroten. Te denken valt aan dakkapellen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Al dan niet met ontheffing zijn veel van deze verzoeken ingewilligd. Deze verzoeken maken duidelijk dat er behoefte bestaat aan meer woonruimte en woonkwaliteit.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0017.jpg"

Wonen in Klarenbeek

HET WONINGBOUWPROGRAMMA

Tot 2020 is voor de opvang van de eigen woningbehoefte een woningbouwprogramma nodig van 170 woningen. Om ook een verjonging van het dorp mogelijk te maken en een (beperkte) taakstelling op zich te nemen in het regionale woningbouwprogramma, is er in de Dorpsvisie voor gekozen om 220 woningen te bouwen.
Het woningbouwprogramma is zodanig van opzet, dat in het dorp een meer evenwichtige woningvoorraad ontstaat. Dit betekent dat relatief meer wordt ingezet op woningen voor ouderen en jongeren, goedkope huurwoningen en appartementen en betaalbare en dure koopwoningen. Door de verkoop van huurwoningen en vormen van maatschappelijk gebonden eigendom wordt verder invulling gegeven aan het meer evenwichtig, maar ook flexibel, houden van de woningmarkt.

WONEN EN ZORG

De toenemende vergrijzing en het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen vraagt niet alleen om levensloopbestendige woningen, maar ook om een flexibeler gebruik van zorgvoorzieningen. Waar mogelijk zal bij nieuwe ontwikkelingen hierop moeten worden ingespeeld.

5.4.2 Beheersmaatregelen

ALGEMEEN

Voor wat betreft de ruimtelijke aspecten van bebouwing in het algemeen en van woongebouwen in het bijzonder, worden in het bestemmingsplan de volgende zaken geregeld:

  • de maatvoering van het bouwvlak;
  • de maatvoering en de plaatsing van bijgebouwen;
  • de bouw- en goothoogte.

Deze sluiten overigens hoofdzakelijk aan bij de bestaande omvang van de bebouwing. Dat wil zeggen dat binnen een bouwblok en woonbuurt wordt gestreefd naar een samenhangende stedenbouwkundige situatie.

WONINGWIJZIGINGEN

Een belangrijke aanleiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is het verkrijgen van gelijke en waar mogelijk ruimere mogelijkheden voor woningwijzigingen. De belangrijkste wijzigingen betreffen het gebruik en uitbreiding van de woning en de bouw van bijgebouwen. Deze uitbreidingen kunnen aan de voor-, achter- en zijgevel plaatsvinden (zie kaart 5.1).

Algemeen uitgangspunt bij woningwijzigingen is dat geen verschil wordt gemaakt tussen huur- en koopwoningen, ook al zullen wijzigingen bij het eerste type woningen minder geregeld voorkomen. Er is gestreefd naar een eenduidige wijzigingsregeling voor het gehele plangebied.

Het hoofdgebouw is op de plankaart aangegeven door een bouwvlak. Dit bouwvlak kent een maximale diepte van 10 m bij rijwoningen. Voor halfvrijstaande woningen geldt een bouwdiepte van 12 m en voor vrijstaande woningen van 15 m. Dit betekent dat over deze hele diepte het hoofdgebouw ten volle mag worden uitgebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0018.jpg"

Kaart 5.1: Mogelijke uitbreidingen aan hoofdgebouw

De zij- en achtergevel zijn de minst zichtbare gevels van een woning. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid bij recht hier aan- en uitbouwen te realiseren. Aan de achtergevel wordt een uitbreiding toegestaan over de volle breedte van de achtergevel. De diepte van de aan- of uitbouw aan de achtergevel is vrij, maar in totaal mag het bebouwde oppervlak van aan-, uitbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen op het achter- en zijerf niet meer bedragen dan 75 m² tot een maximum van 50% van de oppervlakte van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing). Aan- en uitbouwen en bijgebouwen hebben een maximale goot- en bouwhoogte van 3, respectievelijk 5 m.

De voorgevel is in vrijwel alle gevallen een gevel die vanaf de openbare weg goed zichtbaar is. Deze zichtbaarheid maakt dat met eventuele uitbreidingen zorgvuldig moet worden omgegaan. Voorkomen moet worden dat een onrustig gevelbeeld ontstaat, of dat een karakteristieke rooilijn wordt doorbroken. Uitbreidingen aan de voorgevel zijn dan ook aan meer stringente voorwaarden gebonden. Er mag tot een diepte van 1,20 m worden uitgebouwd, mits een afstand van minimaal 2,0 m tot de aan de weg gelegen perceelsgrens wordt aangehouden. In de breedte mag over maximaal 75% van de voorgevel worden aangebouwd. De hoogte bedraagt maximaal 3.50 m.

AANTAL WONINGEN

De opgenomen bouwvlakken in het bestemmingsplan leggen het bestaande aantal woningen vast. Waar sprake is van nieuwbouw wordt het aantal te bouwen woningen aangegeven.

AFDEKKINGSBEPALING

De planregels bevatten een regeling voor de afdekking van gebouwen. De regeling heeft tot doel om de afdekking van een gebouw ten opzichte van de onderliggende gevel terugliggend te laten uitvoeren en tevens maximale flexibiliteit te bieden. De bepaling gaat uit van een op de plankaart aangegeven goothoogte. de goothoogte is het meetpunt voor de afdekbepaling. De afdekbepaling houdt in dat daar waar op de kaart een goothoogtemaat staat aangegeven, vanaf die hoogte onder een hoek van 60 graden een (denkbeeldige) grenslijn geldt, waarbinnen de afdekking van een gebouw moet blijven. Binnen die lijn is de vorm van de afdekking, vanuit de bestemmingsregeling gezien, vrij en wordt de maximale hoogte van de afdekking begrensd door de in het bestemmingsplan opgenomen (nok)hoogtemaat. De afdekbepaling staat het wel toe dat ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen en kleine dakkapellen, de grenslijn overschrijden.

5.4.3 Nieuwe ontwikkelingen

Het bestemmingsplan voorziet in de ruimtelijke ontwikkelingen van de komende 10 jaar (tot circa 2019). Daarmee zal het bestemmingsplan de ontwikkeling van een groot aantal van de tot 2030 voorziene 220 woningen mogelijk dienen te maken.
Daartoe is in de Dorpsvisie Klarenbeek een aantal ruimtelijke bouwstenen aangedragen. Naast de al opgeleverde nieuwbouwlocaties De Dalk met 24 woningen en Dijk met 23 woningen gaat het om de volgende bouwstenen:

Woningbouw sportvelden

De nieuwe woningbouwlocatie van Klarenbeek betreft de sportvelden van de SC Klarenbeek. Hier zullen maximaal 136 woningen worden gebouwd. Daarmee worden beide dorpshelften meer met elkaar verbonden. Centraal in het gebied komt een groene ruimte te liggen in combinatie met infiltratiemogelijkheden. Er is sprake van een dubbele ontsluiting, zowel vanuit de Voorsterzijde als de Apeldoornse zijde. Daarbij wordt aangesloten op de bestaande wegenstructuur.

In het bestemmingsplan is deze nieuwe woningbouwlocatie opgenomen als wijzigingsgebied (Wro-zone-wijzigingsgebied 1). Dit omdat het definitieve ontwerp nog niet duidelijk is. In artikel 23 worden de belangrijkste randvoorwaarden aangegeven ten behoeve van de functiewijziging. Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid.

De nieuwe sportvelden

Ten noorden van de Klarenbeekseweg en basisschool De Dalk worden de nieuwe sportvelden aangelegd (zie paragraaf 5.6). Deze sportvelden waren in de dorpsvisie nog geheel voorzien op Apeldoorns grondgebied, maar komen nu ook gedeeltelijk op Voorster grondgebied te liggen.
Verder vindt er wellicht nieuwbouw plaats ten behoeve van de twee basisscholen in het dorp. Daarmee zouden de huidige twee schoolgebouwen in Klarenbeek worden vervangen. De locatie van de nieuwe school en de inrichting van het terrein dienen nog nader te worden ontworpen. Wel is duidelijk dat dit bij de nieuwe sportvelden en sporthal zal zijn.
Basisschool De Dalk komt dan leeg te staan. Dit biedt de ruimte om op deze locatie een bundeling van functies met woningbouw te realiseren (bijvoorbeeld woon-werkeenheden).
Ook de Kopermolen zal leeg komen te staan bij de ontwikkelingen van de sportvelden.
In het bestemmingsplan zijn de nieuwe sportvelden opgenomen als wijzigingsgebied (Wro-zone-wijzigingsgebied 2). Dit omdat het definitieve ontwerp nog niet duidelijk is. Zowel de sportvelden, de sporthal als de nieuwe basisschool krijgen een plaats in het wijzigingsgebied. In artikel 23 worden de randvoorwaarden voor de functiewijziging aangegeven . Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid.

De Hessenallee

Deze locatie ligt aan de zuidkant van het dorp langs de Hessenallee. Hier kunnen middels een wijzigingsbevoegdheid tot maximaal 60 woningen worden gebouwd. Naast eengezinswoningen is het hier ook mogelijk om meergezinswoningen te bouwen tot een hoogte van maximaal 15 m. Dit nieuwe woongebied wordt aan de zijde van het landgoed Klarenbeek afgerond met een groene zone, zoals ook in de Dorpsvisie Klarenbeek is opgenomen. Wat betreft fasering wordt hier pas aan nieuwbouw gedacht na realisering van nieuwbouw op de bestaande sportvelden. Het gebied is in het bestemmingsplan opgenomen als (Wro-zone-wijzigingsgebied 4). In artikel 23 worden de randvoorwaarden voor de functiewijziging aangegeven. Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid.

Locatie ten noorden van de supermarkt en Pijnappel mode

In de dorpsvisie is deze locatie aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Net als de Hessenallee vindt de ontwikkeling van deze locatie in de tijd gezien plaats na de ontwikkeling van de sportveldenlocatie. Middels een functiewijziging kunnen hier maximaal 35 woningen worden gebouwd. Daarnaast is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en detailhandel. Een mogelijke ontwikkeling tot dorpshart blijft zo mogelijk. Het gebied is in het bestemmingsplan opgenomen als (Wro-zone-wijzigingsgebied 3). In artikel 23 worden de belangrijkste randvoorwaarden aangegeven ten behoeve van de functiewijziging. Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid en de molenbiotoop.

Inbreidingen

Met inbreiding gaat het om het woningbouwontwikkelingen binnen het bestaand bebouwd gebied. Veelal betreft het 1 of 2 woningen. In enkele gevallen meer in relatie tot een herstructurering (sloop en nieuwbouw). Belangrijk stedenbouwkundig en architectonisch uitgangspunt is dat de nieuwe bebouwing aansluiting zoekt bij de bestaande bebouwing/omgeving.

In het bestemmingsplan zijn enkele concrete bouwinitiatieven aan de linten opgenomen. Zo zijn vier kleinschalige inbreidingen bij recht opgenomen. In het lint gaat het om de bouw van twee woningen naast Welkoop en het slopen van het pand Klarenbeekseweg 120 met hiervoor in de plaats twee vervangende woningen. Bij de voormalige boerderij aan De Dalk 8 zijn twee woningen toegevoegd. Niet in het lint, maar wel een woningtoevoeging vindt plaats langs de Til waar op een ruime kavel één woning wordt toegevoegd.

Een wat grootschaligere toevoeging betreft de bouw van 18 nieuwe woningen in het kader van de herstructurering van de woningen aan de Hessenallee 9-23. Het gaat om 12 eengezinswoningen en zes meergezinsstarterswoningen. Hiermee worden acht bestaande woningen vervangen.

Daarnaast zijn voor een drietal kleinschalige ontwikkelingen nog wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

Achter de Molen 6-10

Dit betreft het voormalige Groene Kruisgebouw. Voor dit gebouw wordt gedacht aan sloop en nieuwbouw waarbij woningen voor starters worden teruggebouwd, maar er wordt ook gedacht aan de vestiging van een klein gezondheidscentrum met huisarts en fysiotherapeut. De plannen zijn nog niet concreet, zodat in het plan een wijzigingsbevoegdheid voor deze locatie is opgenomen. Er kan worden gewijzigd naar een woonfunctie (maximaal 6 woningen) en/of naar maatschappelijk ten behoeve van het verruimen van het bouwvlak. Het naastgelegen groengebied valt binnen het wijzigingsgebied. Gebouwd kan worden tot een maximale hoogte van 6 m gezien de nabijheid van de molen. In artikel 23 worden de randvoorwaarden voor de functiewijziging aangegeven. Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid.

Locatie tussen Hoofdweg 60 en 62

Op deze locatie is de bouw van 1 woning voorzien. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De woning dient in vorm en massa aan te sluiten bij de omliggende woonbebouwing. In artikel 23 worden de randvoorwaarden voor de functiewijziging aangegeven. Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid.

Klarenbeekseweg 106

Ook voor deze locatie is de bouw van 1 woning voorzien. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De woning dient in vorm en massa aan te sluiten bij de omliggende woonbebouwing. In artikel 23 worden de randvoorwaarden voor de functiewijziging aangegeven. Daartoe behoren ook de benodigde onderzoeken in het kader van de uitvoerbaarheid.

Niet opgenomen in het bestemmingsplan

Niet opgenomen is de in de toekomst voorziene herontwikkeling van café-restaurant Dennenlust. Hier gaat het om de realisatie van 12 zorgwoningen en vier vrije sectorwoningen. De planvorming is nog niet ver genoeg gevorderd, dat opname in het bestemmingsplan mogelijk is.