direct naar inhoud van 5.3 Uitgangspunten
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.3 Uitgangspunten

Klarenbeek is een levendig dorp binnen de gemeenten Voorst en Apeldoorn. Voor Klarenbeek is de grootste opgave voor de toekomst het leefbaar houden van het dorp. Hieraan draagt een prettig woon- en leefmilieu bij, waarin ruimte is voor het ontplooien van particuliere initiatieven. Ook het bieden van groeimogelijkheden draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Nieuwe kleinschalige woongebieden en enige uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijvigheid zorgen voor een verjonging van de bevolking, houden het dorp levendig en dragen, hoewel in beperkte mate, bij aan het draagvlak binnen het dorp. Bovenal toont een zekere dynamiek aan dat het dorp niet is ingedut en binnen haar eigen schaal zoekt naar een evenwichtige en actieve leefgemeenschap.

Voor het bestemmingsplan betekent dit dat de bestaande kwaliteiten in het dorp zoveel mogelijk gehandhaafd dienen te blijven. Dit betreft met name de karakteristiek van het historische bebouwingslint en de structuur van de ruim opgezette woonbuurten. Wel kan, waar mogelijk, ruimte worden geboden voor uitbreidingen en functieverbreding of -wijziging. Daarnaast maakt het bestemmingsplan een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Uitgangspunten hierbij zijn dat een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in het dorp, dat er sprake is van een goede aansluiting op het bestaande dorp en dat de ontwikkeling landschappelijk een goede inpassing krijgt.

Verder is een algemeen uitgangspunt dat er voor het hele dorp voor elke bestemming een eenduidige en gelijke regeling komt. Gestreefd is naar een regelgeving die ruimte laat voor particulier initiatief, zonder de belangen van anderen te schaden en zonder gebruik van een omvangrijk ontheffingenregime. Kortom een duidelijke, eenduidige en hanteerbare bestemmingsplanregeling.