direct naar inhoud van 4.4 Molenbiotoop
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

4.4 Molenbiotoop

Uitvoeringsregeling Gelderse Molenverordening

Uit deze regeling en verordening volgt dat binnen de eerste 100 m rondom de molen geen bebouwing of beplanting mag worden gerealiseerd die hoger is dan de hoogte van het onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen (het verschil tussen de askophoogte en de lengte van één wiek).

Voor de omgeving van 100 tot 400 m rondom de molen wordt gewerkt met de formule Hx=X/n+c*z.

Daarbij zijn de variabelen als volgt gedefinieerd:
Hx = hoogte obstakel (op afstand x);
X = afstand obstakel tot molen;
n = 50 (geldt voor bebouwd gebied);
c = 0,2 (constante);
z = askophoogte (=20 m).

Binnen het plangebied ligt molen 'De Hoop'. Als gevolg hiervan moet rekening worden gehouden met de molenbiotoop. Het gaat hier om een door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgestelde Gelderse Molenverordening (januari 1996) en de daaraan verbonden Uitvoeringsregeling Gelderse Molenverordening (augustus 1996) om molens en hun windvang te beschermen.
De askophoogte van molen 'De Hoop' bedraagt 20 m.

Afstand tot molen   0-100 m   100 m   200 m   300 m   400 m  
Maximaal toegestane hoogte   6 m   6 m   8 m   10 m   12 m  

In de regels wordt de formule opgenomen om de maximale bouwhoogte te kunnen bepalen in de zone rond de molen. Tot 100 m rond de molen geldt één maximale bebouwingshoogte (te weten 6 m). Vanaf 100 m tot 400 m geldt een geleidelijk oplopende maximale hoogte voor bebouwing, die met de formule Hx=X/n+c*z voor elke plek kan worden berekend. Voor reeds toegekende bouwpercelen waar sprake is van bestaande rechten wordt de doorwerking van de molenbiotoop uitgesloten. Op de verbeelding is de molenbiotoop als 'vrijwaringszone-molenbiotoop' opgenomen.

Woningbouwlocaties dorpsvisie

Concreet betekent de molenbiotoop voor de nieuwbouw op de sportvelden het volgende:

  • de Bosweg ligt op 200 m van de molen;
  • het tennispark en de gemeentegrens liggen op circa 300 m van de molen;
  • dit betekent dat de nieuwbouw in het Voorster deel ten noorden van het huidige tennispark een maximale hoogte zal kennen tussen de 8 m en 10 m;
  • nieuwbouw in het Apeldoornse deel en in het gebied op en ter hoogte van het huidige tennispark kan tussen de 10 m en 12 m hoog zijn.

Nieuwbouwontwikkelingen bij de locatie van basisschool De Dalk en bij de nieuwe sportvelden bevinden zich op een afstand van minstens 300 m van molen De Hoop. Hier kan dus minstens al 10 m hoog worden gebouwd.

Achter de Molen 6-10

Deze locatie ligt direct naast de molen. Hier geldt een maximum bouwhoogte van 6 m.

Hoofdweg tussen 60-62

Alleen het zuidwestelijke deel van deze locatie valt binnen de molenbiotoop. Dit leidt feitelijk niet tot een beperking van de bouwhoogte, omdat ingezet wordt op een maximum bouwhoogte van 9 meter. Deze is in relatie tot de molenbiotoop mogelijk.

De overige locaties vallen buiten de molenbiotoop en kennen in die zin dan ook geen beperkingen.