direct naar inhoud van 3.6 Milieubeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.6 Milieubeleid

APELDOORN

Algemeen milieubeleid van de Gemeente Apeldoorn wordt verwoord in het duurzaamheidbeleid van de gemeente. Apeldoorn hanteert een integraal duurzaamheidbeleid vanuit de facetbenadering, dat wil zeggen dat duurzaamheid geen apart beleidsonderdeel is, maar zoveel mogelijk integraal is verweven in de verschillende beleidsonderwerpen. Daarnaast wordt een accent gelegd bij water- en energiebeleid.

Bovenstaand beleid wordt in samenhang met het beleid in de nota 'Apeldoorn Duurzaam, Zo doen wij dat hier' (gemeente Apeldoorn, 2001) verder ontwikkeld en toegepast. De nota Apeldoorn Duurzaam dient als een overkoepelend afwegings- en toetsingskader voor beleid op fysiek, economische en sociaal terrein. Deze belangen dienen volgens de nota verantwoord afgewogen te worden. De te beschermen en te versterken milieu- en natuurwaarden dienen daarbij als onderlegger. Centraal bij de afweging staat: ontplooien ja, afwentelen nee.

Het ontplooien heeft met name betrekking op de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling: betrokkenheid, samenhang, meer en beter onderwijs en werk, respect voor elkaars cultuur.
Het afwentelen heeft vooral betrekking op de fysieke dimensie van duurzaamheid. Volgens het beleid dat is vastgelegd in de nota, krijgt fysieke duurzaamheid gestalte door de volgende drie dragende principes in praktijk te brengen:

  • Groene Mal-filosofie (ruimte voor groen, zowel voor recreatie als ecologische kwaliteiten, door nieuwe groengebieden en herstel van beken en sprengen met natuurlijke oevers);
  • verdichten en verdunnen (gebundelde verstedelijking met behoud van het groene karakter);
  • de energieneutrale stad (concrete invulling van het uitgangspunt 'niet afwentelen'; centraal staan besparen, duurzame bronnen en efficiency).

Het milieubeleid op meer specifieke milieuaspecten als bodem, externe veiligheid, water en geluid is in aparte beleidsnota's verwoord.

VOORST

Het gemeentelijk milieubeleid van Voorst omvat de taken die in het jaarlijks op te stellen MilieuUitvoeringsProgramma (MUP) staan beschreven. Het MUP is de basis voor de werkplanning van de medewerkers. Verantwoording voor de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid vindt plaats in het milieujaarverslag. In 2008 is een ambitieniveau ten aanzien van milieuzorg en duurzaamheid vastgesteld. Hierdoor kan in 2009 meer dan in het verleden aandacht worden besteed aan duurzaam bouwen, klimaat en andere initiatieven met betrekking tot milieuzorg en duurzaamheid.