direct naar inhoud van 2.3 De aanwezige functies
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

2.3 De aanwezige functies

Op kaart 2.3 zijn alle in het dorp voorkomende functies geïnventariseerd. Deze kaart vormt een belangrijke basis voor het vastleggen van de bestaande functies binnen het bestemmingsplan. In de volgende paragrafen worden de verschillende voorkomende functies nader beschreven.

2.3.1 Wonen

Klarenbeek is een levendig dorp met een sterk gemeenschapsgevoel en een hoge mate van zelforganisatie. Het dorp heeft tot op heden ook nog een redelijk voorzieningenniveau met winkels, basisscholen, kerken en sportvoorzieningen. Dit maakt dat de woonfunctie in het dorp een zeer belangrijke is, maar geen overheersende, zoals vaak het geval is in een kleine kern.

In totaal staan er 1.141 woningen in het dorp. Van deze woningen bestaat 70% uit koopwoningen en 30% uit sociale huurwoningen. De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen. De huurwoningen zijn voornamelijk rijtjeswoningen, de koopwoningen grotendeels (half-)vrijstaande woningen. In 2004 is het nieuwbouwproject De Dalk opgeleverd. Op deze locatie zijn 24 nieuwe, voornamelijk halfvrijstaande, woningen gebouwd.

In 2007 is de locatie Plan Dijk opgeleverd. Op deze locatie is sprake van inbreiding via herontwikkeling. Het betreft het terrein van een voormalig landbouwmechanisatiebedrijf. De locatie omvat 23 woningen, waarvan 12 vrijstaande en vier woningen in de vorm van twee onder één kap. Daarnaast is een rijtje van drie multifunctionele huurwoningen en vier appartementen gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0009.jpg" Nieuwbouw op locatie "De Dalk"

2.3.2 Voorzieningen

SPORT- EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN

Klarenbeek kent de nodige sport- en recreatieve voorzieningen. Centraal in het dorp liggen de sportvelden van sportvereniging 'SC Klarenbeek'. Hieraan grenst tevens het kleine sportpark van de tennisvereniging 'De Zweepslag'. Achter restaurant 'De Nieuwe Zweep' is een kegelbaan en een klein tennispark gelegen. Ten noorden van het tennispark bevindt zich een verblijfsrecreatief terrein met 16 recreatiewoningen.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

In Klarenbeek staan twee kerken en twee basisscholen (openbaar en katholiek). Aan de Woudweg is dorpshuis Ons Gebouw gelegen. Ook bevat het dorp het jongerencentrum Hulsbosch. Tegenover molen 'De Hoop' ligt een hertenkamp. Verder is een klein postagentschap in de hengelsportzaak aanwezig en is er een pinautomaat bij de bank.

MUSEUM

Buiten het plangebied is aan de Oude Broekstraat het Haardplatenmuseum Klarenbeek gelegen.

2.3.3 Werken

Klarenbeek is een bedrijvig dorp. Met name in het lint, maar ook incidenteel in de woonbuurten, is sprake van diverse bedrijfsmatige activiteiten.

DETAILHANDEL

In het lange bebouwingslint langs de Hoofdweg/Klarenbeekseweg komen de nodige detailhandelsvestigingen voor. Kleine concentraties doen zich voor tegenover het plantsoen in het Voorster deel en bij de Welkoop en de basisschool in het Apeldoornse deel. Het dorp beschikt onder meer over een supermarkt, een slager en een bakker. Molen De Hoop herbergt een molenwinkel, terwijl nabij de molen een winkel staat met artikelen uit grootmoeders tijd.

BEDRIJVEN

Bedrijvigheid in het dorp bevindt zich voornamelijk in het bebouwingslint en bestaat uit een bestratingbedrijf, een bouwbedrijf, een installatiebedrijf, een autoreparatiebedrijf, een self-storage bedrijf en een schildersbedrijf. Bij de kruising met de Woudweg is een tankstation gelegen.

KANTOREN

Er komen een aantal kantoren voor in Klarenbeek. Zo zijn er een aantal (kleinere) adviesbureaus. Verder heeft het bouwbedrijf Dijkhof een groot kantoor aan de Klarenbeekseweg.

HORECA

Klarenbeek is relatief goed voorzien van horecagelegenheden. In het dorp bevinden zich twee restaurants annex zalencentra en een zalencentrum.

RECREATIE

De aanwezige horeca faciliteert mede de recreanten die Klarenbeek aandoen. Het gaat dan vooral om dagjesmensen die wandelen en fietsen in Klarenbeek en omgeving. In het dorp zelf is bungalowpark Klein Zwitserland gelegen met 16 recreatiewoningen. Korenmolen De Hoop en het ernaast gelegen grootmoederswinkeltje zijn attracties binnen het dorp.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0010.jpg"

In het dorp bevindt zich een groot aanbod aan horeca en zaalverhuur

2.3.4 Verkeer en vervoer

AUTOVERKEER

Klarenbeek wordt ontsloten door de Hoofdweg/Klarenbeekseweg. Deze doorgaande route vormt een brede weg door het lint, waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt. Minder druk zijn de haaks op deze weg staande doorgaande plattelandswegen, zoals de Elsbosweg, de Hessenallee, de Broekstraat en de Woudweg.

In de woonbuurten is het autoverkeer grotendeels ondergeschikt aan de verblijfsfunctie. Zowel bestemmingsverkeer als sluipverkeer maakt gebruik van het wegennet binnen deze buurten (zie ook kaart 2.4).

PARKEREN

Parkeren vindt grotendeels plaats op eigen erf, in de woonbuurten, maar ook langs de straat. Parkeerterreinen bevinden zich bij de supermarkt, de sportvelden en bij de drie zalencentra.

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer in Klarenbeek bestaat uit het NS-station Klarenbeek, 1 km buiten het dorp. Verder is Klarenbeek bereikbaar met vraagafhankelijk collectief openbaar vervoer, zoals aangeboden door Regiotaxi Noord Veluwe en Taxibus Apeldoorn. Tevens rijdt er een stationsbus vanaf Klarenbeek naar Apeldoorn of Twello.

FIETS- EN VOETPADEN

Alleen langs de Hoofdweg/Klarenbeekseweg is sprake van een vrij liggend fietspad. De overige wegen in Klarenbeek worden gekenmerkt door het gezamenlijk gebruik door alle verkeersdeelnemers. In de woonbuurten is er wel sprake van voetpaden. Verder zijn er langzaam verkeersverbindingen vanuit Klarenbeek naar het landgoed Klarenbeek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0011.jpg"

2.3.5 Groen en water

Klarenbeek is als dorp ruim van opzet en op veel plaatsen is vrij zicht op het buitengebied (zie kaart 2.4). Dat geeft het dorp als vanzelf een groen karakter. Vooral aan de zuid- en oostzijde van het dorp is het landschap lommerrijk. Belangrijke groene plekken binnen het dorp zijn het plantsoen aan de Sparrenweg, de Vlindertuin, de speelplaatsen De Doorvaart en De Zweep en het Hertenkamp aan de Molenweg.

In het plangebied bevindt zich een viertal bijzondere, beeldbepalende bomen.
De bomen staan:

  • op de hoek Klarenbeekseweg -Elsbosweg;
  • aan de Hessenallee, nabij de T-splitsing met de Klarenbeekseweg;
  • op de hoek Woudweg-Klarenbeekseweg;
  • aan de Woudweg.

WATER

Het dorp Klarenbeek ligt op een dekzandrug, die tegelijk een waterscheiding vormt. Ten zuiden van de Hoofdweg/ Klarenbeekseweg stroomt al het water via de Tochtsloot en de Klarenbeek af naar Voorsterbeek en zo naar de IJssel. Ten noorden van deze weg stroomt het water onder meer via de Grote Wetering verder af naar het noorden om, via het Toevoerkanaal bij Terwolde, in de IJssel te stromen. Van het water is in het dorp zelf nauwelijks iets te merken. De genoemde watergangen liggen alle buiten de bebouwde kom.