direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

1.4 Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan Klarenbeek bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • in hoofdstuk twee wordt de bestaande situatie beschreven. Achtereenvolgens komen de ruimtelijke structuur, de cultuurgeschiedenis en de bestaande functies aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op de aanwezige milieuaspecten;
  • in hoofdstuk drie wordt een schets gegeven van het beleidskader voor het functioneren en de ontwikkeling van Klarenbeek;
  • hoofdstuk vier geeft een overzicht van de beperkingen die er zijn op het gebied van milieu. Aan de orde komen zaken als water, geluidshinder, bodemkwaliteit en externe veiligheid;
  • de planopzet wordt behandeld in hoofdstuk vijf. Hierin is de dorpsvisie vertaald in concrete bestemmingen voor aanwezige of te ontwikkelen functies. Aangegeven wordt welke ruimtelijke mogelijkheden aan bestaande functies wordt geboden en op welke wijze is omgegaan met nieuwe ontwikkelingen in het plan;
  • in hoofdstuk zes worden kort de verschillende neergelegde bestemmingen en de juridische planopzet behandeld;
  • vervolgens komt in hoofdstuk zeven de economische uitvoerbaarheid van het plan aan bod;
  • de toelichting wordt afgesloten met hoofdstuk acht. Hierin staat het proces van inspraak en overleg centraal.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0004.jpg"

Welkom in Klarenbeek: dorp in het groen