direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

1.1 Aanleiding

In september 2003 is de integrale dorpsvisie Klarenbeek 2015 met de titel 'Klarenbeek; dorp met een hart!' uitgekomen. Deze visie heeft tot doel het stimuleren en op gang brengen van gewenste ontwikkelingen in het dorp tot 2015-2020. Dit betreft voor het merendeel ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de realisatie van nieuwe woningbouw, een verplaatsing van de sportvelden, een nieuw dorpshart en een uitbreiding van het bedrijventerrein. Deze ontwikkelingen sluiten niet aan bij het geldende recht in de bestaande bestemmingsplannen. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken, moeten deze bestemmingsplannen worden herzien. Hierin voorziet het voorliggende intergemeentelijke bestemmingsplan Klarenbeek. Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen in het bestemmingsplan opgenomen in afwijking van de dorpsvisie.

Daarnaast zijn de geldende bestemmingsplannen dermate verouderd dat een actualisatie, met inachtneming van de actuele wet- en regelgeving en de huidige feitelijke situatie, wenselijk is. Met deze actualisatie wordt het mogelijk de planologische planregels te uniformeren (nu gelden binnen het dorp verschillende plannen met verschillende regelingen) en actueel te houden (een herziening binnen 10 jaar is juridische noodzaak). Dit komt uiteindelijk de inzichtelijkheid van het plan en de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor de burgers ten goede. Op kaart 1.1 is aangegeven welke plannen worden vervangen door het nieuwe bestemmingsplan Klarenbeek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0001.jpg"

Ten behoeve van het actualisatieproces van bestemmingsplannen binnen een gemeente, wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijke standaard. In deze standaard is vastgelegd op welke wijze verbeelding en regels worden georganiseerd en ingevuld. Beide gemeenten beschikken over een standaard die op punten ook afwijkend van elkaar is.
Gekozen is om voor het gehele dorp Klarenbeek één regeling op te nemen. Het bestemmingsplan Klarenbeek is daarmee een intergemeentelijk bestemmingsplan. Als gevolg hiervan is gekozen voor een regeling die elementen bevat uit de standaarden van beide gemeenten.

De actualisering van de bestemmingsplannen wordt tevens aangegrepen om stap voor stap de bestemmingsplannen te digitaliseren. Met de digitalisering wordt de uitwisselbaarheid van plannen verbeterd en worden de raadpleegmogelijkheden binnen de gemeente en voor de burgers sterk vergroot. De digitalisering is tevens een wettelijke verplichting in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0002.jpg"

Kaart 1.2: Ligging Klarenbeek