direct naar inhoud van Artikel 25 Aanlegvergunning
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 25 Aanlegvergunning

25.1 Aanlegvergunning

Behoudens het in lid 25.2 bepaalde, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven werken en werkzaamheden uit te voeren:

Werken en werkzaamheden  
  a   b   c   d   e   f  
Gronden met de bestemming:  
- Agrarisch   +   +   +   +   +   -  

In de tabel betekent:

+ = aanlegvergunning vereist

- = aanlegvergunning niet vereist

  • a. het aanleggen of aanbrengen van oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren;
  • b. het aanleggen en verharden van wegen en paden en aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • c. het verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
  • d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
  • e. het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben;
  • f. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm.

25.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 25.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

  • a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • b. werken en werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van de goedkeuring van het plan;

werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 25.1 sub e voor zover de regels inzake het bewaren van houtopstanden van de Algemene Plaatselijke Verordening daarop van toepassing zijn.