direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene wijziginsgregels
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 23 Algemene wijziginsgregels

23.1 Voorwaarden wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel, mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast.

23.2 Wijzigingen
 • a. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan te wijzigen:
  • 1. indien en voor zover het afwijken ten aanzien van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak noodzakelijk is, ofwel ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven, niet meer dan 15 m bedraagt;
  • 2. indien en voor zover uit het oogpunt van doelmatig gebruik het afwijken noodzakelijk is ten aanzien van de voorgeschreven bouwhoogte van gebouwen, bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, grondoppervlakte van bebouwing, onderlinge afstand tussen gebouwen, afstand tot bouwperceelgrenzen en overige aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen meer bedragen dan 10%, doch minder dan 15% van de in het plan voorgeschreven maten, afstanden, oppervlakten en percentages.

 • b. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen wat betreft de gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' ten behoeve van de functies wonen, verkeer, groen en water, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 136;
  • 2. de afstand van de woningen bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 3. de maximale bouwhoogte bedraagt 12 m met dien verstande dat het bepaalde in art. 21 lid 21.1 van toepassing is;
  • 4. het woongebied ontsloten wordt door twee hoofdontsluitingswegen, te weten via de Bosweg aan de oostzijde, en via de woonbuurt de Doorvaart aan de westzijde;
  • 5. wordt voorzien in een (langzame) verkeersroute welke aansluit op de Klarenbeekseweg;
  • 6. wordt voorzien in een centrale groene ruimte welke aansluit op de Klarenbeekseweg;
  • 7. wordt voorzien in een waterbergingsgebied in de groene ruimte;
  • 8. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 9. wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving in ieder geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie alsmede flora en fauna.

 • c. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen voor wat betreft de gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 2' ten behoeve van de functies wonen, sport, onderwijs, verkeer, groen en water, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal sportvelden ter plaatse mag niet meer bedragen dan 4;`
  • 2. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 25;
  • 3. de afstand van de woningen bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 4. de maximale bouwhoogte bedraagt 12 m, met dien verstande dat het bepaalde in art. 21 lid 21.1 van toepassing is;
  • 5. de maximale oppervlakte van een sportzaal 1000 m² bedraagt;
  • 6. de maximale oppervlakte van een basisschool 2000 m² bedraagt;
  • 7. het gebied ontsloten wordt door een hoofdontsluitingsweg via de Klarenbeekseweg of de Elsbosweg;
  • 8. het gebied wordt voorzien van een (langzame) verkeersroute welke aansluit op de Klarenbeekseweg;
  • 9. wordt voorzien van een waterbergingsgebied;
  • 10. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 11. wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving waaronder in ieder geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie alsmede flora en fauna.

 • d. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge artikel 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen wat betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding in 'Wro-zone - wijzigingsgebied 3' ten behoeve van de functies wonen, maatschappelijk, detailhandel, verkeer, groen en water, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 35;
  • 2. de afstand van de woningen bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 3. de maximale bouwhoogte sluit aan op het bepaalde in artikel 21 lid 21.1;
  • 4. het gebied ontsloten wordt door een hoofdontsluitingsweg via de Klarenbeekseweg en/of de Dalkweg;
  • 5. het gebied wordt voorzien van een (langzame) verkeersroute welke aansluit op de Klarenbeekseweg;
  • 6. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 7. mits wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving waaronder in ieder geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie alsmede flora en fauna en water.

 • e. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen wat betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 4' ten behoeve van de functies wonen, verkeer, groen en water, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 60;
  • 2. de afstand van de woningen bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 3. de maximale bouwhoogte voor eengezinswoningen bedraagt 12 m. De maximale bouwhoogte voor meergezinswoningen bedraagt 15 m.
  • 4. het woongebied wordt ontsloten door twee hoofdontsluitingswegen, te weten via de Hessenallee aan de zuidzijde en de Doorvaart aan de noordzijde;
  • 5. er wordt voorzien in waterberging in de openbare ruimte of op eigen terrein;
  • 6. er een landschappelijke inpassing plaatsvindt aan de oost- en zuidoostelijke zijde middels een groenstrook;
  • 7. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 8. wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving in elk geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie, alsmede flora en fauna.

 • f. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen wat betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 5' ten behoeve van de functie wonen en/of de functie maatschappelijk, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 6;
  • 2. de afstand van de woningen bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 3. de afstand van gebouwen ten behoeve van maatschappelijke functies bedraagt minimaal 5 meter tot de openbare weg;
  • 4. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m, met dien verstande dat het bepaalde in art. 21 lid 21.1 van toepassing is;
  • 5. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 6. wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving in elk geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie, alsmede flora en fauna.

 • g. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen wat betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 6' ten behoeve van de functie wonen, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 1;
  • 2. de afstand van de woning bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 3. het hoofdgebouw wordt gebouwd in het verlengde van de aangegeven voorgevelbouwgrens van de zijdelings gelegen bouwpercelen;
  • 4. de maximale goothoogte niet meer dan 6 m bedraagt;
  • 5. de maximale bouwhoogte niet meer dan 10 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 15 m;
  • 7. het bepaalde in artikel 21 lid 21.1 is van toepassing;
  • 8. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 9. wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving in elk geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie, alsmede flora en fauna.

 • h. Burgemeester en wethouders zijn ingevolge art. 3.6 lid 1 onder a Wro bevoegd het plan geheel of gedeeltelijk te wijzigen wat betreft de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 7' ten behoeve van de functie wonen, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. het totale aantal woningen ter plaatse mag niet meer bedragen dan 1;
  • 2. de afstand van de woning bedraagt minimaal 10 m tot de bestaande woonbebouwing;
  • 3. het hoofdgebouw wordt gebouwd in het verlengde van de aangegeven voorgevelbouwgrens van de zijdelings gelegen bouwpercelen;
  • 4. de maximale goothoogte niet meer dan 6 m bedraagt;
  • 5. de maximale bouwhoogte niet meer dan 10 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 15 m;
  • 7. wordt voldaan aan de maximaal aanvaardbare geluidsbelasting;
  • 8. wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving in elk geval op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, archeologie, alsmede flora en fauna.