direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene ontheffingsregels
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 22 Algemene ontheffingsregels

22.1 Voorwaarden ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit artikel kunnen alleen worden verleend:

 • a. voor zover het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. voor zover zich geen dringende redenen daartegen verzetten.

22.2 Ontheffingen

Burgemeester en wethouders kunnen ingevolge art. 3.6 lid 1 onder c Wro ontheffing verlenen van de regels van het plan:

 • a. voor het afwijken van deze regels ten behoeve van het bouwen van zonnecollectoren, beeldende kunstwerken (waaronder begrepen follies), riool-overstortkelders, boven- en ondergrondse containerruimten, informatie- en reclameborden, niet voor bewoning bestemde gebouwtjes of bouwwerken, geen gebouwen zijnde van openbaar nut, indien deze redelijkerwijs niet kunnen worden ondergebracht in nabij gelegen bebouwing, een en ander voor zover deze -indien het gebouwtjes betreft- geen grotere inhoud hebben dan 60 m³ en geen grotere goothoogte dan 4 m, en -indien het bouwwerken, geen gebouwen zijnde betreft- geen grotere oppervlakte hebben dan 10 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 m; van de hoogtebepaling zijn uitgezonderd beeldende kunstwerken en ontluchtingspijpen; van de inhoudsbepaling zijn uitgezonderd riool-overstortkelders en van de oppervlaktebepaling zijn uitgezonderd beeldende kunstwerken;
 • b. ten aanzien van de voorgeschreven bouwhoogte voor antenne-installaties tot een maximale bouwhoogte van 40 m, voor zover een grotere bouwhoogte noodzakelijk is in verband met het beoogde gebruik;
 • c. indien en voor zover het in geringe mate afwijken ten aanzien van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak noodzakelijk is ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein;
 • d. indien en voor zover het afwijken ten aanzien van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak noodzakelijk is, indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, mits die afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 10 m bedraagt;
 • e. voor het afwijken ten aanzien van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, grondoppervlakte van bebouwing, onderlinge afstand tussen gebouwen, dieptes, afstand tot bouwperceelgrenzen en overige aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10% van de in het plan voorgeschreven maten, afstanden, oppervlakte en percentages;
 • f. voor het plaatsen van jeugd-ontmoetingsplaatsen, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m² en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 2,5 m;
 • g. voor het gebruik van woningen en/of bijgebouwen ten behoeve van niet-publiekgerichte bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat ten hoogste 40% van de oppervlakte van de woning en 100% van de bijgebouwen met een gezamenlijk maximum van 50 m² per bouwperceel mag worden gebruikt, mits:
  • 1. het gebruik niet leidt tot extra belemmeringen voor omliggende functies;
  • 2. het gebruik geen onevenredige afbreuk doet aan het landelijk karakter van het gebied;
  • 3. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
  • 4. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
  • 5. de activiteiten geen duurzame ontwrichting veroorzaken van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg hebben; bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat worden uitgeoefend zijn niet toegestaan;
  • 6. het beroep door de bewoner wordt uitgeoefend;
  • 7. het bedrijven betreft die genoemd zijn in de in bijlage 1 opgenomen 'Lijst van niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis', dan wel bedrijven die daarmee naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn.

22.3 Aangrenzende percelen

Een in lid 22.2 bedoelde ontheffing kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of gebouw in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met de regels van het plan en/of de verwezenlijking van de bestemming volgens het plan of de handhaving van de verwerkelijkte bestemming overeenkomstig het plan onmogelijk maakt en dit niet door het stellen van voorwaarden aan de ontheffing kan worden voorkomen.

22.4 Bouwwerken onder het overgangsrecht

Het bepaalde in lid 22.2 sub e is niet van toepassing op bouwwerken als bedoeld in artikel 26lid 26.1 van deze regels (overgangsrecht bouwwerken).