direct naar inhoud van Artikel 9 Horeca
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 9 Horeca

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen;
 • b. met de daarbij behorende:
 • c. erven en terreinen;
 • d. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

Binnen de bestemming is ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' één bedrijfswoning toegestaan.

9.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. de goot- en bouwhoogten mogen niet meer bedragen dan aangegeven.
 • b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
  • 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte bij een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 45 m² tot een maximum van 60% van de oppervlakte van het bouwperceel (met inbegrip van alle op het bouwperceel aanwezige bebouwing;
  • 3. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m;
  • 4. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt niet meer dan 3,5 m;
  • 5. het bepaalde onder 1 en 2 geldt niet voor aan- en uitbouwen en overkappingen ten behoeve van een functie als terras.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.