direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, zoals bermen en beplanting;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. hondenuitlaatplaatsen;
  • e. waterlopen, waterpartijen en waterretentie;
  • f. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

8.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 2,5 m, met dien verstande, dat de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer mag bedragen dan 4 m.

8.3 Nadere eisen
  • a. Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken.
  • b. Voor een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen geldt de in artikel 24 lid 24.2vermelde voorbereidingsprocedure.

8.4 Ontheffing van de bouwregels
  • a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 8.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.
  • b. Voor een besluit tot ontheffing geldt de in artikel 24 lid 24.1 vermelde voorbereidingsprocedure.