direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, waaronder begrepen begeleid wonen tot maximaal twee aaneengesloten woningen per bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': tuinen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'erf': erven;
 • d. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

Onder wonen is toegestaan:

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m² per bouwperceel;
 • b. het gebruik leidt niet tot extra belemmeringen voor de omliggende functies;
 • c. het gebruik doet geen onevenredige afbreuk aan het landelijk karakter van het gebied;
 • d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
 • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg hebben;
 • f. er wordt geen detailhandel uitgeoefend, met uitzondering van internetbedrijven;
 • g. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • h. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij de regels behorende Lijst van niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

16.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' worden woningen gestapeld gebouwd;
  • 3. het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
  • 4. de goot- en bouwhoogten bedragen niet meer dan is aangegeven;
  • 5. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens, voor zover woningen aan die zijde niet aaneengebouwd zijn, bedraagt ten minste 2,5 m.
 • b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
  • 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'erf';
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte bij een hoofdgebouw mag, voor zover gelegen ter plaatse van de aanduiding 'erf', maximaal 75 m² bedragen en het bebouwingspercentage mag maximaal 50% bedragen;
  • 3. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogten indien deze meer bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt niet meer dan 3 m.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 2 m, met uitzondering van erfscheidingen vóór de voorgevelbouwgrens, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.

16.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door aan ieder bouwvlak met de bestemming 'Wonen' de aanduiding 'zorgwoning' toe te voegen teneinde zorgwoningen toe te staan indien:

 • a. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
 • b. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
 • c. de bebouwing per bouwvlak maximaal 2.500 m³ bedraagt;
 • d. de bebouwing voldoet aan de voor de betreffende locatie geldende maatvoerings- en bouwaanduidingen .