direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en ontspanningsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van sportactiviteiten;
 • b. evenementen;
 • c. recreatie, niet zijnde verblijfsrecreatie;
 • d. gebouwen ten behoeve van sportieve doeleinden, met de daarbij behorende voorzieningen, zoals een kantine;
 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. water;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

13.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. e goot- en bouwhoogten mogen niet meer bedragen dan aangegeven.
 • b. Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bijgebouwen, onderhoudsgebouwen, toiletgebouwen en dergelijke worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m en de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m².
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
  • 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een maximaal oppervlak van 200 m²;
  • 2. de bouwhoogte van terrein- en erfscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 15 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van ballenvangers, vangnetten, speeltoestellen en vlaggenmasten mag niet meer dan 7 m bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

13.3 Ontheffing van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 13.2onder b, voor het bouwen van een tribune met een maximaal oppervlak van 200 m² en een bouwhoogte van niet meer dan 8 m.
 • b. Voor een besluit tot ontheffing geldt de in artikel 24 lid 24.1 vermelde voorbereidingsprocedure.