direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

Binnen de bestemming is ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' één bedrijfswoning toegestaan, dan wel het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.

11.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. de goot- en bouwhoogten mogen niet meer bedragen dan aangegeven.
 • b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
  • 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte bij een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 45 m² tot een maximum van 60% van de oppervlakte van het bouwperceel (met inbegrip van alle op het bouwperceel aanwezige bebouwing);
  • 3. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m;
  • 4. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt niet meer dan 3 m.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

11.3 Ontheffing van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 11.1 onder a bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van maatschappelijke activiteiten, dan wel voorkomen in een hogere categorie van bedoelde Lijst, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. Dit voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.
 • b. Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 24 lid 24.1 opgenomen procedureregels van toepassing.