direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Klarenbeek van de gemeente Apeldoorn

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0200.bp1008-ont1 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen.

1.3 aan huis verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, niet zijnde detailhandel, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4 aan- of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw toegevoegd, visueel ondergeschikt bouwdeel;

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, waarop een bedrijfsmatige, op de markt gerichte productie plaatsvindt, welke een wezenlijke bijdrage aan de inkomensvorming vormt;

1.8 ander bouwwerk

bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.9 antenne-installatie

een bouwwerk, geen gebouw zijnde bestaande uit een constructie c.q. mast voor het door middel van een antenne zenden en/of ontvangen van elektromagnetische golven bij draadloze telegrafie, telefonie, televisie, radio en radar;

1.10 A-watergang

een watergang van overwegend belang voor de waterhuishouding, met inbegrip van oevers, taluds, kaden en onderhoudspaden, die in beheer en onderhoud zijn bij het waterschap;

1.11 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.12 bedrijfswoning

een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de inrichting, ten behoeve van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de inrichting;

1.13 begeleid wonen

vormen van wonen waarbij de begeleiding door externen plaatsvindt, zodat zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft;

1.14 bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte, inhoud, afmetingen:

de oppervlakte, bouwhoogte en/of goothoogte en/of inhoud, afmetingen van een bestaand bouwwerk;

1.15 bestaande situatie (bebouwing en gebruik):

1. ten aanzien van bebouwing:

bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning;

2. ten aanzien van gebruik:

het gebruik van gronden en bouwwerken, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.16 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18 bijgebouw:

een al dan niet vrijstaand, niet voor bewoning bestemd gebouw, dat ten dienste staat van het hoofdgebouw, dan wel de bedrijfswoning en functioneel en/of qua bouwmassa ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, dan wel de bedrijfswoning, waaronder in ieder geval begrepen een huishoudelijke bergruimte, garage of hobbyruimte;

1.19 bijzondere woondoeleinden:

woningen en wooneenheden in een bijzondere groepering of samenstelling, verbonden aan een zorginstelling met bijbehorende voorzieningen zoals gemeenschappelijke ruimten en kantoren, waarbinnen begeleid wonen, 24-uurs begeleiding of zorg mogelijk is.

1.20 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.21 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.22 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijk omvang hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, dakopbouw en/of zolder;

1.23 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.24 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.25 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.26 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.27 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.):

de gezamenlijke oppervlakte van de bouwlagen ten behoeve van kantoren, detailhandel, horeca of andere bedrijven met inbegrip van de daarbij behorende magazijnruimte en overige dienstruimten;

1.28 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied;

1.29 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.30 evenementen:

periodieke en/of incidentele manifestaties zoals beurzen, concerten, markten, sportmanifestaties en dergelijke;

1.31 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.32 grondgebonden agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf dat overwegend afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende gronden als agrarisch productiemiddel;

1.33 hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie, afmetingen en functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.34 horecabedrijf:

een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

1.35 houtopstand:

begroeiing die geheel of gedeeltelijk bestaat uit bomen en/of struiken, met uitzondering van fruitbomen;

1.36 inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer

met ingang van 1 maart 1993 in werking getreden besluit (Stb. 1993 nr. 50) zoals dat luidt op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van het plan, houdende de uitvoering van de hoofdstukken 1 en 8 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk V van de Wet geluidhinder;

1.37 kampeermiddel:

een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor een bouwvergunning vereist is, als bedoeld in de Woningwet; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor verblijfsrecreatie;

1.38 landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet levende natuur;

1.39 lawaaisporten:

de autosport, de motorsport, de (model-)vliegsport, karting en soortgelijke geluidproducerende sporten;

1.40 maaiveld

het aan het bouwwerk aansluitende afgewerkte bouwterrein, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein wordt gemeten vanaf de aansluitende, gemiddelde maaiveldhoogte;

1.41 maatschappelijke voorzieningen:

doeleinden van onderwijs, opvoeding, religie, verenigingsleven, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur, congressen, evenementen, sport en recreatie;

1.42 natuurwetenschappelijke waarde:

ten tijde van de vaststelling van het op hoekpercelen nog niet aanwezige, van het afwijkende bijgebouwen;

1.43 nutsvoorziening:

een voorziening ten behoeve van de gas-, water- en elektriciteitsdistributie en ten behoeve van de telecommunicatie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.44 overkapping:

een overkapt bouwwerk, niet zijnde een gebouw;

1.45 peil

bovenkant afgewerkte begane grondvloer;

1.46 permanente bewoning:

gebruik als woonadres als bedoeld in de Wet GBA, waaronder wordt verstaan:

  • 1. het gebruik als woning door eenzelfde persoon, (deel van) een gezin of samenwoning op een wijze, die ingevolge het bepaalde in de Wet GBA noopt tot inschrijving in het persoonsregister van de gemeente en/of;
  • 2. het in de periode van 1 november tot 15 maart meer dan 70 maal ter plaatse nachtverblijf houden, terwijl betrokkene(n) niet elders daadwerkelijk over een woonadres beschikt;

1.47 prostitutie:

het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen;

1.48 recreatiewoning:

een gebouw, geen woonkeet en geen bouwwerk, geen gebouw zijnde of een stacaravan op wielen zijnde, dat uitsluitend één woning bevat, niet voor permanente bewoning bestemd is en dat gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden;

1.49 ruimtelijke karakteristiek:

het landschap en het ruimtegebruik die bij uitstek kenmerkend zijn voor een gebied;

1.50 seks- en/of pornobedrijf:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen worden verricht; onder seks- en/of pornobedrijf wordt mede begrepen:

1. seksbioscoop:

een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard;

2. seksclub:

een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische en/of pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen worden verricht;

3. seksautomaat:

Een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard;

4. sekswinkel:

Een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van seksartikelen, waaronder begrepen pornografische lectuur en videobanden, aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker;

5. prostitutiebedrijf:

Een ruimte, bestemd dan wel in gebruik voor het daarin uitoefenen van prostitutie;

1.51 terras:

Een terras is een buiten de besloten ruimte van een horecabedrijf liggend deel waar zit- en/of stagelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid en/of verstrekt;

1.52 verblijfsrecreatie:

recreatief nachtverblijf, waarbij overnacht wordt in kampeermiddelen en/of recreatiewoningen;

1.53 voorgevelbouwgrens:

het naar de weg gekeerde deel van de bouwgrens, zoals bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken;

1.54 Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA):

De Wet GBA, zoals deze luidt ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

1.55 windturbine:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van de opwekking van energie door benutting van windkracht;

1.56 woning:

een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van personen;

1.57 woonadres:
  • 1. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;
  • 2. het adres waar, bij ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten;

1.58 zonnecollector:

een bouwwerk ten behoeve van de opvang van zonne-energie.

Bij een verwijzing naar andere wettelijke regelingen en/of plannen is bedoeld de desbetreffende wet c.q. het plan, zoals dat luidt op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan.