direct naar inhoud van Bijlage 5 Overzichtstabel effectbeoordeling natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Bijlage 5 Overzichtstabel effectbeoordeling natuurwaarden

Natuurwaarde   Effectbe-
oordeling  
Belangrijkste factor/effect  
Flora      
Klokjesgentiaan, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw   0   Buiten studiegebied en reikwijdte effecten  
Jeneverbes   0/-   Aanleg fietspad  
Zoogdieren      
Wild zwijn, Eekhoorn, Edelhert, Das, Boommarter   0/-   Toename verkeer  
Vleermuizen      
Watervleermuis, Rosse vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Gewone dwergvleermuis   0   Geen verstoring verblijfplaatsen en foerageergebied  
Vogels      
Leefgebied in naaldbos   -   Kap van naaldbos, 30 ha  
Leefgebied in loofbos   0   Geen effecten  
Leefgebied in heide en stuifzand, verstoringsgevoelige soorten   0   Toename leefgebied 50 ha, verstoring is al groot, leefgebied niet geschikt  
Leefgebied in heide en stuifzand, minder verstoringsgevoelige soorten   0/-   Toename leefgebied 50 ha, maar ook toename effecten verstoring passanten  
Reptielen      
Levendbarende hagedis, Adder, Gladde slang, Hazelworm, Zandhagedis   +   Toename leefgebied 50 ha (meer versnippering door fietspad, toename verkeer)  
Dagvlinders      
Heideblauwtje, Getiaanblauwtje   0   Buiten studiegebied en reikwijdte effecten  
Heivlinder, Bruine vuurvlinder   ++   Toename leefgebied 50 ha  
Sprinkhanen      
Blauwvleugelsprinkhaan, Zadelsprinkhaan   ++   Toename leefgebied 50 ha  
Libellen      
Bruine winterjuffer   0   Buiten studiegebied en reikwijdte effecten  
Overige ongewerfelden      
Vliegend hert   0   geen effecten  
Habitattypen      
Droge heide, Stuifzandheide, Zandverstuivingen, Heischraal grasland   ++   Toename 50 ha  
Oude eikenbossen   0/-   Toename depositie 1 ha/mol/jaar  
Beuken-eikenbossen met hulst   0   Geen effect  
EHS landschapswaarden      
Landschappelijke verwevenheid natuur en cultuur   +   Natuurontwikkeling en ontwikkeling Radio Kootwijk  
Samenhang bos en natuur   0/-   Toename verkeer  
Uitwisseling "grote soorten"   0/-   Toename verkeer  
Cultuurhistorie en natuur   ++   Natuurontwikkeling en ontwikkeling Radio Kootwijk  
Waardevol bos- Oude eikenbossen   0/-   Toename depositie 1 ha/mol/jaar  
Waardevol bos - Eiken-beukenbossen met hulst   0   Geen effecten