direct naar inhoud van 8 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

8 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Het bestemmingsplan valt uiteen in twee delen. Een ontwikkeldeel en een gedeelte dat gericht is op de actualisatie van de huidige bestemmingsregelingen.

Het ontwikkeldeel van het bestemmingsplan is gebaseerd op de het plan van Staatsbosbeheer voor de herontwikkeling van het gehele complex Radio Kootwijk. Het tweede deel heeft met name betrekking op de bestaande bebouwing in het dorp Radio Kootwijk en Gerritsfles.

Uit de exploitatieberekeningen die Staatsbosbeheer heeft gemaakt, blijkt dat de plannen op de middellange en lange termijn financieel economische uitvoerbaar zijn. De planexploitatie sluit over de gehele looptijd op een positief saldo per 1 januari 2009. In deze exploitatieberekening is rekening gehouden met de inkomsten uit verhuur en subsidies. De mate waarin Radio Kootwijk aanspraak kan maken op subsidiegelden is bepalend voor het ambitieniveau, met name wat betreft de fasering in de restauratieopgave die er ten aanzien van een groot aantal gebouwen ligt. In de eerste jaren van de exploitatie houdt Staatsbosbeheer rekening met een aanloopverlies dat binnen de organisatie wordt opgevangen.

Op basis van deze exploitatieve uitgangspunten kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan financieel economisch uitvoerbaar is.

Daarnaast moet het bestemmingsplan aangeven op welke manier het bestemmingsplan in het kostenverhaal voorziet. Staatsbosbeheer en de gemeente Apeldoorn zijn voornemens een overeenkomst te sluiten waarin het kostenverhaal wordt verzekerd. Staatsbosbeheer zal als initiatiefnemer de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan voor haar rekening nemen. Wanneer er op Radio Kootwijk per saldo bebouwing wordt toegevoegd, zullen bovendien kosten voor bovenwijkse voorzieningen in rekening worden gebracht.

De overeenkomst zal, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, door beide partijen worden bekrachtigd.