direct naar inhoud van 7.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

7.2 De regels

7.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

7.2.2 Regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna in alfabetische volgorde besproken.

Artikel 3 Gemengd

De gebouwen met een bijzondere functie, die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het zendcomplex Radio Kootwijk, hebben een bestemming "Gemengd" gekregen. Hier kunnen functies worden toegestaan die een maatschappelijke en/of cultuurgerichte component hebben. Met deze bestemming wordt afgeweken van de Apeldoornse standaard van bestemmen. In deze situatie is hiervoor gekozen omdat de aard van de herbestemming enerzijds maatwerk vereist, anderzijds is het ongewenst om de toekomstige bestemmingen zeer gedetailleerd vast te leggen. De toegestane functies sluiten aan bij de ontwikkelingsvisie "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk" van Staatsbosbeheer

Artikel 4 Horeca

Ter plaatse van gebouw H en gebouw K is het mogelijk om een horecavoorziening op te richten, tot maximaal categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen (hotels, pensions, congrescentra, café's). De bestaande gebouwen mogen met maximaal 10% worden uitgebreid.

Artikel 5 Natuur

De omgeving van het zendcomplex heeft de bestemming "Natuur" gekregen. Hier staat het behoud van de natuurwaarden voorop. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om gebouwen op te richten. Wel is het mogelijk om recreatieve paden (fiets- en voetpaden) aan te leggen (na het verkrijgen van een aanlegvergunning).

Gelet op de aanwezige (wettelijk beschermde) natuurwaarden is het niet toegestaan om rechtstreeks bepaalde werken en werkzaamheden uit te voeren, zoals het aanbrengen van verhardingen, het afgraven van de bodem en/of het aanbrengen van ondergrondse leidingen. Voor deze werkzaamheden geldt een aanlegvergunningplicht. De gemeente heeft hierdoor een afwegingsmoment om te kijken of de ingreep de natuurwaarden onevenredige schade toebrengt. Is dit niet het geval, dan kan de vergunning worden verleend. De aanlegvergunningplicht geldt niet voor een normaal beheer en onderhoud.

Artikel 6 Recreatie - Recreatiewoning

Voor enkele recreatiewoningen te Gerritsfles is een verblijfsrecreatieve bestemming van toepassing. Voor de recreatiewoningen geldt in zijn algemeenheid een maximale goothoogte van 3 m en maximale nokhoogte van 5 m.

Artikel 7 Sport

De gronden binnen deze bestemming zijn voor sportdoeleinden bestemd. Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van de tennisbaan.

Artikel 8 Verkeer - Onverharde weg

De zandweg die het plangebied doorsnijdt is bestemd voor verkeerdoeleinden (onverharde weg). Het is gelet op ecologische waarde van het plangebied niet toegestaan om deze weg te verharden.

Artikel 9 Verkeer - Parkeerterrein

Op de verbeelding zijn de beoogde parkeerterreinen bestemd, inclusief de in- en uitritten.

Artikel 10 Verkeer - Weg

De verharde wegen hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Door het vastleggen van deze wegen wordt tevens de cultuurhistorische waarde van de weg vastgelegd. De ligging van de weg kan niet worden veranderd, tenzij hier een buitenplanse procedure voor wordt gevolgd.

Artikel 11 Wonen

Alle bestaande (legale) woningen zijn bestemd voor Wonen, inclusief tuin en erf. Door middel van een aanduiding is weergegeven of het om een aangebouwde, twee onder één kap of vrijstaande woning gaat. Per type woning zijn specifieke bouwregels opgenomen. Uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis is onder de in Apeldoorn gebruikelijke voorwaarden toegestaan.

De beoogde nieuwbouw van burgerwoningen maakt geen deel uit van de planregels en de verbeelding. Dit omdat de plannen hiervoor nog onvoldoende uitgewerkt zijn en de nieuwbouw zorgvuldig ruimtelijk moet worden ingepast.

Artikel 12 Waarde - Archeologie hoog

Een deel van het plangebied heeft een hoge trefkans voor archeologische relicten. Hiervoor is een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie hoog" opgenomen. Ontwikkelingen die de archeologische waarde kunnen verstoren, worden beperkt. Daarom is aan de dubbelbestemming het aanlegvergunningstelsel gekoppeld. Via een aanlegvergunning is archeologische begeleiding vereist voor ingrepen dieper dan 35 cm en een oppervlakte van minimaal 50 m2. Een normaal beheer en onderhoud is van deze aanlegvergunningplicht uitgesloten.

Artikel 13 Waarde - Archeologie middelhoog

Een deel van het plangebied heeft een middelhoge trefkans voor archeologische relicten. Hiervoor is een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie middelhoog" opgenomen. Ontwikkelingen die de archeologische waarde kunnen verstoren, worden beperkt. Het bijbehorende aanlegvergunningstelsel sluit aan bij de regeling voor hoge archeologische waarden (artikel 12), alleen kent deze bestemming een minder streng beschermingsregime binnen het aanlegvergunningstelsel.

7.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen.

In artikel 15 (Algemene bouwregels), zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 15.1 van dit artikel staat onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen is toegestaan waar ook bovengronds gebouwd mag worden. Lid 15.2 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat, wanneer in het plan een maximale goothoogte is aangegeven, het gebouw vanaf die bouwhoogte dient te worden afgedekt met een kap. Deze bepaling impliceert dat een platte afdekking is toegestaan, mits dat platte dak niet hoger is dan de op dat punt geldende maximaal toegelaten goothoogte.

In artikel 16 staan de algemene gebruiksregels. Naast het verbod om grond en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming bevat dit artikel ook regelingen voor beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van woningen. Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan.

In artikel 17 bevat de beschermingsregels voor de monumentale boom, die op de splitsing van de Radioweg -Turfbergweg aanwezig is.

In artikel 18 is een vrijwaringszone opgenomen voor de zendcirkel. Gelet op het voornemen om deze zendcirkel vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt zoveel mogelijk open te houden, is er een aanlegvergunningplicht opgenomen voor bepaalde werken en werkzaamheden, zoals het aanbrengen van beplanting en het aanbrengen van terreinverhardingen. In artikel 19 is een vergelijkbare regeling opgenomen voor de zichtlijnen.

Artikel 20 en 21 bevatten de algemene ontheffings- en wijzigingsregels.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot de strafbepaling, het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.