direct naar inhoud van 6.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

6.3 Natuurwaarden

6.3.1 Inleiding

Gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan moet de procedure van milieueffectrapportage voor plannen (procedure planm.e.r.) worden doorlopen. Dit is noodzakelijk omdat negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe op voorhand niet zijn uit te sluiten, en een passende beoordeling moet worden opgesteld.

Wanneer het bestemmingsplan significante gevolgen zou kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, dan moeten Burgemeester en Wethouders volgens de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling maken van de gevolgen van het bestemmingsplan voor deze Natura 2000-gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van deze gebieden (artikel 19j, lid 2 Nbw 1998). Omdat Radio Kootwijk deel uitmaakt van Natura 2000-gebied Veluwe, is deze passende beoordeling verplicht. Deze passende beoordeling moet volgens de Natuurbeschermingswet 1998 bovendien deel uit maken van de voor het plan voorgeschreven milieueffectrapport (artikel 19j, lid 4 Nbw 1998). In een passende beoordeling worden specifiek een aantal natuurwaarden onderzocht, terwijl de m.e.r. over alle relevante milieuaspecten gaat.

Het PlanMER en de passende beoordeling zijn twee verschillende toetsingskaders. Bij toetsing in een MER wordt bepaald of een ontwikkeling een positief of negatief effect heeft op een natuurwaarde ten opzichte van de autonome ontwikkeling. In de Passende beoordeling van Radio Kootwijk worden de milieueffecten van de referentiesituatie (1 januari 2007) ten opzichte van de plansituatie getoetst (inclusief verkeer, bodem en water en landschap).

Het uiteindelijke PlanMER zal door het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Apeldoorn) betrokken worden bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Radio Kootwijk. Het PlanMER maakt daarom onderdeel uit van het bestemmingsplan.

6.3.2 Passende beoordeling

De gemeente Apeldoorn heeft een passende beoordeling laten opstellen voor Radio Kootwijk (Passende Beoordeling Herontwikkeling Radio Kootwijk, Tauw, december 2009). Omdat Radio Kootwijk deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Veluwe, geldt hiervoor een gebiedsbescherming met bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen (in procedure). Elke ruimtelijke ontwikkeling die kan leiden tot gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen, moet worden getoetst door middel van een Passende Beoordeling.

Op basis van de uitgevoerde Passende Beoordeling is samenvattend het volgende geconcludeerd ten aanzien van de natuurwaarden.

  • Door mitigerende maatregelen is er met zekerheid geen significant negatief effect op Boomleeuwerik.
  • Zowel bij de herontwikkeling van Radio Kootwijk als bij de overige plannen is er sprake van twee tegenstrijdige ontwikkelingen. Enerzijds is het kappen van naaldbos een afname van het leefgebied voor Wespendief en Zwarte specht maar anderzijds is dit juist ook weer een positieve ontwikkeling omdat daardoor een toename van het oppervlak van de habitattypen Droge heide en Stuifzandheide met meer dan 51 ha.
  • Er is met zekerheid geen significant negatief effect op de overige soorten en habitattypen aangewezen voor de Veluwe.

De Passende Beoordeling is opgenomen in bijlage 6 van de bestemmingsplantoelichting.

6.3.3 PlanMER

Om de herontwikkeling van het voormalige zendcomplex mogelijk te maken is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld voor Radio Kootwijk. Gekoppeld aan dit bestemmingsplan is een PlanMER opgesteld, waarin het plan van Staatsbosbeheer op milieueffecten is getoetst. Het PlanMER is opgenomen in bijlage 7 van de bestemmingsplantoelichting. In paragraaf 6.1 en 6.2 van dit bestemmingsplan wordt nader ingegaan op de milieuonderwerpen uit het PlanMER.

De natuurwaarde van het plangebied is in dit MER gedefinieerd als de waarden die ertoe hebben geleid dat dit gebied deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Veluwe, de EHS en de waarde die het gebied heeft voor door de Flora en faunawet beschermde soorten.

Verschillende verstoringsfactoren kunnen een effect hebben op de natuurwaarden. Dit zijn effecten die plaatsvinden door een permanente verandering zoals de sloop van gebouwen en aanleg van parkeerplaatsen en effecten door gebruik van Radio Kootwijk, zoals recreatie. Ook natuurontwikkeling heeft effecten.

In het schema in bijlage 5 is een schematisch overzicht opgenomen van de effecten van de functiewijzing van Radio Kootwijk op de natuurwaarden (beschermde soorten Flora- en faunawet, Habitattypen, Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten, EHS landschapswaarden en EHS soortenbeleid).

6.3.4 Conclusies

De planMER en de passende beoordeling trekken de conclusie dat de plannen van SBB die met de het voorliggende bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt passen binnen de kaders die vanuit wetgeving en beleid worden gesteld. In de effectbeoordeling van de natuurwaarden uit de planMER en de passende beoordeling blijft één vraagpunt staan. Geconstateerd wordt namelijk dat er een afname is van leefgebied voor Wespendief, Zwarte specht, Havik, Matkop en andere vogelsoorten die hun leefgebied vinden in naaldbos. In de effectbeoordeling in het MER heeft dit een score "-" gekregen. Ook in de passende beoordeling is geconcludeerd dat er met zekerheid een significant effect is op de Zwarte specht en Wespendief, omdat naaldbos wordt gekapt. Anderzijds ontstaat daardoor juist uitbreiding van heide en hiermee de toename van leefgebied voor veel kwetsbare vogels van heide, zoals de Tapuit en Nachtzwaluw. Ook dit is een belangrijke maatregel bij de natuurontwikkeling binnen de Veluwe in het geheel. Ook binnen het plangebied van Radio Kootwijk wordt hieraan invulling gegeven door bijvoorbeeld verbindingen te herstellen tussen verschillende open gebieden door tussenliggend naaldbos te kappen. Ook de kap van bos ten behoeve van het creëren van zichtlijnen maakt onderdeel uit van de plannen van SBB voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk. Het toevoegen van open heide is ook een doelstelling vanuit Natura 2000 voor de Veluwe en daarvoor moet moet naaldbos worden gekapt. De doelstellingen "ontwikkeling van heide" en "behoud van het leefgebied van Wespendief en Zware specht" zijn dus onderling tegenstrijdig. Radio Kootwijk voorontwerp, januari 2010 41

Deze "tegenstrijdigheid" in natura 2000 doelstellingen kunnen niet binnen een relatief klein plangebied als Radio Kootwijk worden opgelost. Deze afwegingen en keuzes zullen op het schaalniveau van de Veluwe als geheel moeten worden gemaakt. In het beheerplan voor de Veluwe dat door de Provincie Gelderland wordt opgesteld zal deze afweging ten behoeve van de realisatie van natura 2000 doelstellingen moeten worden gemaakt. Uitgangspunt is dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan de haalbaarheid ervan ook op dit punt helder is.