direct naar inhoud van 5.3 Gebouwen in relatie tot het landschap
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

5.3 Gebouwen in relatie tot het landschap

5.3.1 Inleiding

De gebouwen en relicten kennen een sterke cultuurhistorische waarde, vanwege de voormalige functie als radiotelegrafisch zendcomplex. Omdat er een grote verscheidenheid is aan (voormalige) functies van de gebouwen, verschillen de architectonische kenmerken ook sterk. Er is daarom geen sprake van een bouwkundige eenheid tussen de diverse opstallen. De unieke waarden zijn met name het cultuurhistorisch belang van de bebouwing, de gaafheid van diverse elementen en de onderlinge functionele samenhang.

5.3.2 Behoud of sanering

Staatsbosbeheer heeft in haar visie opgenomen dat de volgende gebouwen "dragers" zijn voor de toekomstige invulling:

  • zendgebouw A met beide annexen;
  • korte golf zendgebouwen C, D en E;
  • het 50 kV-station;
  • het tussengebied (gebouwen F, G, H, K en de watertoren)

Voor gebouw A bestaat het gewenste toekomstige gebruik uit een tijdelijk, afwisselend extensief (en incidenteel intensief) publiek en privaat gebruik. Voorbeelden hiervan zijn open monumentendagen, concerten, tentoonstellingen, trainings- en opleidingscentrum en/of symposia. De annexen zijn ondersteunend bij dit hergebruik en zelfstandig verhuurbaar als vergaderlocatie. De dieselloods bij gebouw A wordt verwijderd.

Het dorp Radio Kootwijk en Gerritsfles blijven behouden, met aandacht voor behoud en verbetering van de leefbaarheid.

Ter plaatse van de korte golf zendgebouwen (C, D en E) wordt een gebruik voor educatie, opleiding, training, atelier, masterclass en "vergaderen op de hei" nagestreefd. Het gaat om een gebruik dat weinig bezoekersintensief is. Vanwege de slechte conditie van gebouw D wordt dit gebouw op de lange termijn herontwikkeld.

Het 50 kV-station wordt behouden. De locatie kan een kleinschaliger alternatief gaan vormen voor gebouw A. Denk hierbij aan incidentele, exclusieve bijeenkomsten en trainingen. De hoogspanningsmasten blijven bestaan.

Het directiegebouw / ingenieursgebouw (gebouw F) verkeert in zeer slechte staat. Hier zal een woongebouw worden opgericht, waarbinnen ruimte wordt geboden aan circa zes wooneenheden. Mogelijk kan hier ook een dorpsruimte komen.

Het tehuis voor ongehuwde ambtenaren (gebouw H) met bijgebouwen zal worden ingericht als hotel. Het hotel zal uit maximaal 25 kamers bestaan. Het hotel is bedoeld voor de bezoekers van de bijeenkomsten in gebouw A, maar ook voor "reguliere" gasten. Er wordt aan gedacht om gebouwen K, A en de watertoren bij de bedrijfsvoering te betrekken, bijvoorbeeld als locatie voor catering. De aangebouwde woningen en de paardenstal worden gesloopt. Voor de garage (gebouw K) wordt het gebruik als kleinschalig grand café voortgezet.

De wagenloods bij de garage, gebouw G en de trafo achter gebouw G kunnen mogelijk in samenhang met elkaar worden herontwikkeld. Hierbij wordt gedacht aan een gebruik als atelier, scholings-/trainingsgebouw of opslaglocatie. De Jaarveldloods (gebouw J) zal vanwege zijn slechte staat worden gesloopt.

Het bushokje, de portiersloge en de tennisbaan blijven behouden. Het kunstwerk tegenover gebouw B wordt ten behoeve van de openheid rondom gebouw A verwijderd en/of verplaatst.

In bijlage 4, die eveneens deel uitmaakt van het PlanMER, is aangegeven of gebouwen en verhardingen worden gesaneerd of behouden.

5.3.3 Nieuwbouw woningen

De bouw van nieuwe woningen maakt onderdeel uit van de plannen van Staatsbosbeheer. Deze woningen kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp Radio Kootwijk. De extra woningen moeten voorzien in een programmatische behoefte.Uitgangspunt van het plan van Staatsbosbeheer is de bouw van een aantal woningen die kunnen voldoen aan de behoefte van het dorp, waarbij het dorp zelf aangeeft dat er vraag is naar sociale woningbouw en woningbouw voor senioren.De volgende ideeën zijn bij Staatsbosbeheer in ontwikkeling:

  • het splitsen van gebouw F in meerdere woningen/wooneenheden;
  • het oprichten van een tweede "gebouw F" ten noorden daarvan;
  • nieuwe woningen aan de Turfbergweg, als een vervolg van het bestaande lint met rijtjeswoningen aan de Turfbergweg;
  • het oprichten van een aantal nieuwe, vrijstaande villa's aan de Radioweg.

Staatsbosbeheer koppelt in haar plannen de ontwikkeling van een voorziening voor het dorp aan de (her)ontwikkeling van gebouw F. Het dorp heeft een voorkeur voor een koppeling van deze voorziening aan de reeds bestaande tennisbaan. Vanaf januari 2010 gaan de betrokken partijen de genoemde ideeën nader onderzoeken op de landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische inpasbaarheid. Hiertoe wordt een "ontwerpgroep" en een "toetsgroep" ingesteld. De ontwerpgroep zal de inhoudelijke vraagstukken aan de hand van ateliersessies oppakken en voorleggen aan de toetsgroep. De ontwerpgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiging van onder meer de gemeente, het atelier Rijksbouwmeester, Staatsbosbeheer en het dorp Radoio Kootwijk In de toetsgroep zullen onder meer de dorpsraad Radio Kootwijk, Stichting Apeldoornse Monumenten, Stichting werkgroep milieuzorg Apeldoorn en het Kwaliteitsteam Staatsbosbeheer deelnemen.