direct naar inhoud van 4.4 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

4.4 Natuur

Het plangebied kent een beschermde status op basis van de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de ligging in de (provinciale) Ecologische Hoofdstructuur.

Binnen de Europese Unie wordt beoogd een samenhangend netwerk van leefgebieden en soorten te realiseren, Natura 2000 genaamd. Voor beschermde Natura 2000-gebieden geldt dat er door projecten en handelingen geen verslechtering van de kwaliteit van de habitats of een verstorend effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen mag optreden. Het plangebied ligt in het Natura 2000-gebied Veluwe en is in dat kader beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.

De Flora- en faunawet ziet erop toe dat bepaalde planten- en diersoorten wettelijk zijn beschermd. Handelingen die deze soorten onevenredig schade kunnen toebrengen zijn verboden. Onder bepaalde voorwaarden kan een ontheffing worden verkregen.

Daarnaast maakt het plangebied deel uit van de (provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. In dat kader zijn nieuwe ontwikkelingen in principe niet toegestaan, tenzij er geen redelijk alternatief voorhanden is en het maatschappelijk belang is aangetoond ("nee, tenzij").

Het gebied is te karakteriseren als vastgelegd stuifzand. Lokaal komen matig tot goed ontwikkelde korstmosvegetaties voor, evenals buntgras- en zilverhavervegetaties en heischraal grasland. De heideterreinen bestaan uit droge en natte heide, met vegetaties van het Zilverhaververbond, Borstelgrasverbond, Struikheide-Kruipbremassociatie, Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel (fragmentarisch) en het Dopheide-verbond.

De fauna is bijzonder waardevol: boomleeuwerik, nachtzwaluw, geelgors, tapuit, roodborsttapuit, draaihals, paapje en grauwe klauwier komen voor. Het terrein wordt elk jaar door klapekster en blauwe kiekendief als overwinteringsgebied gebruikt. Ook is Radio Kootwijk rijk aan reptielen: zandhagedis, levendbarende hagedis, adder en gladde slang. In het plangebied komen eveneens diverse zoogdieren en vleermuizen voor.

Voor het plangebied is het van belang dat het voornemen bestaat om een ecoduct aan te leggen over de A1 ten oosten van de Alverschotenseweg. Het ecoduct zal de trekroutes van talrijke soorten verbeteren. Dit betekent dat met name grotere dieren de hoog Buurloseweg zullen kruisen.