direct naar inhoud van 3.8 Welstand
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

3.8 Welstand

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota "Over welstand geschreven" vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

De gemeente heeft het voornemen om gelijktijdig met het bestemmingsplan gebiedsgericht welstandbeleid op te stellen. Hierin zullen niet alleen richtlijnen gegeven worden voor de bestaande bebouwing maar ook voor de beoogde nieuwbouw. Omdat de ontwerpopgave hiervoor tegelijkertijd met de inspraakprocedure plaatsvindt en het welstandsbeleid hieraan wortdt gekoppeld, wordt dit in een later stadium in het bestemmingsplan verwerkt. De gemeente streeft er naar om de ter visie legging van het welstandbeleid voor Radio Kootwijk (inspraak) gelijktijdig plaats te laten vinden met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Vaststelling van beide plannen zal tegelijkertijd plaatsvinden.