direct naar inhoud van 3.6 PlanMER Radio Kootwijk
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

3.6 PlanMER Radio Kootwijk

Gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan moet de procedure van een milieueffectrapportage voor plannen (procedure planm.e.r.) worden doorlopen. Dit is noodzakelijk omdat negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe op voorhand niet zijn uit te sluiten.

In 2006 is, vooruitlopend op het op te stellen bestemmingsplan. de procedure van planm.e.r. opgestart. Het concept-PlanMER is in 2006 niet in procedure gebracht, omdat een concreet plan voor de herontwikkeling ontbrak en er zodoende geen bestemmingsplan kon worden opgesteld.

Het recente plan van Staatsbosbeheer is in het nieuwe PlanMER op de verkeers- en milieueffecten beoordeeld. De effecten worden beschreven in vergelijking met de referentiesituatie (huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen).

In hoofdstuk 6 wordt nader op het PlanMER ingegaan.