direct naar inhoud van 3.10 Vervolgtraject
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

3.10 Vervolgtraject

In de bovenstaande paragrafen is beschreven welke route is afgelegd in de herontwikkeling van Radio Kootwijk. Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan is een volgende stap in dit herontwikkelingsproces. In dit voorontwerp is de visie van Staatsbosbeheer ruimtelijk juridisch vertaald. In paragraaf 1.1 is aangegeven dat het plan van SBB op een aantal onderdelen nog verder moet worden uitgewerkt.

Onderdeel van de visie van SBB is de toevoeging van een aantal woningen bij het bestaande kern van Radio Kootwijk. De herontwikkeling van gebouw F is een van deze locaties. Deze mogelijkheid is ook al in het voorkeursmodel naar voren gekomen. Naast de herontwikkeling van gebouw F tot woningen worden in de visie van SBB een aantal andere locaties aangegeven die kansrijk zijn voor de bouw van woningen. Deze locaties zijn nog niet in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen. Pas op basis van een nadere uitwerking waarin goed is gekeken naar de ruimtelijke inpassing van deze mogelijke nieuwe locaties kan definitief worden besloten deze locaties in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen.

Een ander belangrijk onderwerp waar een nadere uitwerking noodzakelijk is, is de invulling van het loodsenterrein. Is het wenselijk om bestaande bebouwing op die plek in de zendzone te handhaven of is sloop en eventueel nieuwbouw een meer voor de hand liggend e keuze? Die vraag moet in de ontwerpsessies worden beantwoord.

Ten slotte zijn in de visie van SBB wel de locaties benoemd waar ruimte wordt gevonden voor parkeren en deze locaties zijn ook in het voorontwerp opgenomen. Ten aanzien van de inrichting van deze plekken moet nog uitwerking plaatsvinden.

Deze ontwerpopgaven hebben een sterke relatie met de voor Radio Kootwijk gewenste beeldkwaliteit. Een beeldkwaliteitsplan is nog niet opgesteld. Ook ontbreekt nog een welstandskader. Deze beide producten worden samen met de bovenstaande onderwerpen uitgewerkt en opgesteld.

De uitwerking ten aanzien van deze onderwerpen zal samen met de reacties die in de inspraak worden gegeven worden verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. Bij de uitwerking zullen naast de gemeente Apeldoorn en SBB ook andere partijen worden bestrokken zoals het dorp en het atelier rijksbouwmeester.