direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

1.1 Aanleiding

In de gemeente Apeldoorn ligt een gebied met unieke cultuurhistorische en natuurwaarden: Radio Kootwijk en omgeving. Radio Kootwijk is in 1918 opgericht als zenderpark om te kunnen communiceren met het toenmalige Nederlands-Indiƫ. Door technologische ontwikkelingen is de oorspronkelijke functie als zendstation komen te vervallen.

De bijzondere waarde van het complex blijkt uit het voornemen om het complex de status van rijksbeschermd dorpsgezicht te geven. Daarnaast is dit deel van de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied, maakt het onderdeel uit van het Nationaal Landschap Veluwe en vormt het een kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur.

Omdat de oorspronkelijke zendfunctie is komen te vervallen, is het de vraag wat een passend hergebruik is. Overheden, belangengroeperingen en bewoners zijn in 2003 gestart met het herbestemmingsproces. Dit heeft in maart 2008 geresulteerd in een voorkeursmodel. In het voorkeurmodel is de publieke ambitie van de gezamenlijke overheden vastgesteld. Het geeft de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingskoers aan en biedt helderheid over het herbestemmingsproces.

Verschillende initiatiefnemers hebben plannen gemaakt voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk. Deze plannen bleken echter onhaalbaar. In 2008 heeft Staatsbosbeheer aangegeven een passend plan voor de herontwikkeling van de locatie te willen maken. De plannen van Staatsbosbeheer zijn verwoord in de visie "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk" (oktober 2009).

De visie is op hoofdlijnen in overeenstemming met het voorkeursmodel en vormt een goede basis voor een toekomstig hergebruik. De visie van Staatsbosbeheer is deels ruimtelijk-juridisch vertaald in voorliggend voorontwerpbestemmingsplan. Dit voor wat betreft de gebruiksmogelijkheden van de bestaande te handhaven gebouwen en een regeling voor het parkeren. Naast hergebruik van de bestaande gebouwen en het parkeren voorziet de visie van Staatsbosbeheer ook in de bouw van een aantal nieuwe woningen en een gemeenschappelijke voorziening. Deze ontwikkelingen zijn niet het het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen omdat deze nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De verdere uitwerking vindt tegelijkertijd met het inspraaktraject plaats. Ditzelfde geldt voor het op te stellen beeldkwaliteitsplan dat wordt opgesteld en samen met het bestemmingsplan zal worden vastgesteld. Bij dit proces wordt het dorp en stakeholders betrokken. In verband met de voortgang in het proces en de behoefte aan een actueel plan voor dit gebied is voor deze werkwijze gekozen.

Tegelijkertijd met het bestemmingsplan wordt een PlanM.E.R. opgesteld. Het conceptrapport wordt tegelijkertijd als bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak vrijgegeven.

In het plangebied speelt niet alleen de herontwikkeling van het voormalig zendcomplex, maar dient ook de bestemmingsregeling voor het dorp Radio Kootwijk en Gerritsfles te worden geactualiseerd.

Voorliggend bestemmingsplan is er enerzijds op gericht om ruimtelijke en functionele randvoorwaarden te bieden voor een zinvol hergebruik door Staatsbosbeheer van de te handhaven bebouwing en tegelijkertijd voldoende bescherming te bieden aan de belangen van de natuur, cultuur en leefbaarheid voor de bewoners.