direct naar inhoud van Artikel 18 vrijwaringszone - zendcirkel
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 18 vrijwaringszone - zendcirkel

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - zendcirkel' zijn de gronden mede bestemd voor de instandhouding van de openheid en de cultuurhistorische waarde van de voormalige zendcirkel van Radio Kootwijk.

18.1 Aanlegvergunning
18.1.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning:

  • a. hoogopgaande beplanting te planten of anderszins te bebossen;
  • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
  • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
  • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
18.1.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 18.1.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
18.1.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen het bos en de natuurwaarden of de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

18.1.4 Verwijzing procedureregels aanlegvergunning

Op het verlenen van aanlegvergunningen zijn de in artikel 22 lid 22.2 opgenomen procedureregels van toepassing.