direct naar inhoud van Artikel 7 Sport
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 7 Sport

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sportterrein;
  • b. verenigingsleven;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
lichtmasten       5 m    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m

overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
 
7.3 Ontheffing van de gebruiksregels
7.3.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 7.1 onder a bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd ten behoeve van functies die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

7.3.2 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan en de cultuurhistorische waarden van het gebied niet onevenredig worden aangetast.

7.3.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel Algemene procedureregels lid procedureregels bij ontheffing opgenomen procedureregels van toepassing.