direct naar inhoud van Artikel 5 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Artikel 5 Natuur

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden;
 • b. verharde, danwel onverharde weg of spoorweg ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
 • c. instandhouding van de uiterlijke verschijningsvorm van culthuurhistorische waardevolle/karakteristieke objecten, zoals die blijkt uit de maatvoering en situering, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • d. fiets-, voet- en ruiterpaden;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouw zijnde       10 m   uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - markeringspunt'  
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing   bestaand   bestaand   bestaand   ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       2 m    
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.4 Aanlegvergunning
5.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning:

 • a. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
 • b. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • c. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
 • d. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben,
5.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 5.4.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
5.4.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen:

 • a. het bos en de natuurwaarden of de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast,
 • b. en er geen significant negatieve invloed ontstaat op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden.
5.4.4 Verwijzing procedureregels aanlegvergunning

Op het verlenen van aanlegvergunningen zijn de in artikel 22 lid 22.2 opgenomen procedureregels van toepassing.