direct naar inhoud van 6.1 Procedures
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

6.1 Procedures

6.1.1 Voorinspraak

Het concept voorontwerpbestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' is in het kader van de voorinspraak voorgelegd aan de wijkraad Apeldoorn-Zuid. Hieraan voorafgaand is de wijkraad betrokken bij de start van het project en de bespreking van de uitgangspunten en dilemma's in het plangebied. Ook de bedrijvenkring en de Kamer van Koophandel zijn over de planvorming geïnformeerd.

Reactie wijkraad Apeldoorn-Zuid

De volgende onderwerpen zijn door de wijkraad Apeldoorn-Zuid ingebracht:

  • 1. De Achmea-locatie is niet in overeenstemming met de gevoerde artikel 19, lid 2-procedure.
  • 2. De straalverbinding langs de A1 ontbreekt.
  • 3. Kunnen de nieuwe verkeersontwikkelingen Laan van Malkenschoten/Kayersdijk binnen het op de kaart aangegeven profiel ter hand worden genomen?
  • 4. Er moet voldoende ruimte over blijven voor parkeren en groen.
  • 5. Is de verlegde bestemmingsgrens afgestemd met het aangrenzende plangebied waarvoor ook een integrale herziening van het bestemmingsplan loopt?

Antwoord

  • 1. De bouwmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan en de gevoerde artikel 19, lid 2 WRO-procedure zijn in dit bestemmingsplan opgenomen.
  • 2. Deze opmerking is juist. De straalzone is niet opgenomen omdat de maximaal toegestane bouwhoogte uit dit bestemmingsplan de straalverbinding niet 'raakt' en dus geen invloed heeft op de gebruik- en bouwmogelijkheden. Bovendien leidt het opnemen van de straalzone tot 'vervuiling' van de plankaart, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt.
  • 3. Die nieuwe ontwikkelingen zijn in dit plan niet meegenomen maar wel in de plantoelichting aangekondigd. Omdat het civieltechnische plan niet geheel is uitgewerkt, de benodigde rapporten hiervoor nog moeten worden gemaakt en gronden moeten worden aangekocht, is het in dit stadium niet gewenst de verbreding op te nemen. Dit wordt wellicht in een andere fase van het bestemmingsplan gedaan of mogelijk wordt hiervoor een afzonderlijk planologisch traject gevolgd.
  • 4. Dit aspect heeft de nodige aandacht. Door het opnemen van een bebouwingspercentage wordt voorkomen dat terreinen vol worden gebouwd. Opgemerkt wordt dat de gehanteerde bebouwingspercentages worden berekend over het bouwvlak en dat bij nieuwe ontwikkelingen getoetst wordt aan de parkeernota.
  • 5. Het plan is afgestemd met het aangrenzende plangebied.
6.1.2 Verdere procedure

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' zal conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg worden gezonden naar de betreffende personen en instanties. Daarnaast zal het voorontwerpbestemmingsplan overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening gedurende een periode van vier weken ter inzage worden gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om inspraakreacties in te dienen.

Na inspraak en vooroverleg zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen.

De resultaten van deze procedures zullen te zijner tijd in deze toelichting worden vermeld.